¿Cómo citar estas
tesis doctorales?

¿Cómo poner un
enlace a esta página?


 


ISBN: 8-689-3569-7

Estructura de la propiedad agraria
Aplicación a la región catalana del Ebro

Dr. José Mª Franquet Bernis

Resumen:

La estructura de la propiedad agraria, sobre la cual se basan y desenvuelven las actividades propias del sector primario de la Economía, es una cuestión fundamental para entender la realidad social y económica del mundo rural e incluso para programar eficientemente la política agraria que se lleve a cabo en cualquier territorio.

El trabajo que ahora presentamos, como indica su mismo título, hace referencia, en general, al estudio de la estructura de la propiedad agraria, particularizando y ejemplificando en la región más meridional de Cataluña o vegueria de les Terres de l'Ebre (constituida por cuatro comarcas del sur de Cataluña, de fuerte tradición agraria: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta y Ribera d'Ebre). Un conjunto de anexos completan la información estadística y metodológica sobre los diferentes temas tratados en el cuerpo central del proceso.


Ficha de la tesis

NOTA DEL EDITOR: Para facilitar la búsqueda en Internet y una revisión rápida de los contenidos, ofrecemos parte del texto de la tesis en formato html. Para obtener la tesis completa, con fórmulas, gráficos, tablas, cuadros y notas, deben bajarse los archivos en DOC.

ÍNDEX SINTÈTIC

PRESENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ (DOC)

CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ I CONCEPTES PREVIS  (DOC)
1. Les estadístiques agràries
2. El cens agrari de Catalunya
3. Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries
4. Breu història d’altres Censos a Catalunya
5. Característiques d'una distribució de freqüències

CAPÍTOL 2. LES CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES (I) (DOC)
1. Introducció
2. Fitxa hídrica
3. Índexs climatològics simples
4. Classificació bioclimàtica UNESCO-FAO
5. Classificació climàtica de Thornthwaite
6. La climatologia al Delta de l'Ebre
7. Annex de dades climàtiques

CAPÍTOL 3. LES CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES (II) (DOC)
1. Limitació per les temperatures extremes
2. Limitació per l'efecte del vent
3. Limitacions per les precipitacions màximes

CAPÍTOL 4. CORRECCIÓ DE LA "MARCA DE CLASSE": UN EXEMPLE AL PAÍS VALENCIÀ. (DOC)

CAPÍTOL 5. L'ESTRUCTURA DEL SECTOR AGRARI A LA REGIÓ DE L'EBRE. (DOC)
1. Les dades de la regió de l'Ebre
2. Particularització al Delta de l’Ebre
3. Problemàtica del conjunt català

CAPÍTOL 6. LA DISTRIBUCIÓ DE LA PROPIETAT AGRÀRIA. (DOC)
1. Índex de Gini i corba de Lorenz
2. Índex de Williamson
3. Índex de concentració de Lorenz
4. Aplicació de la funció de Pareto
5. Uniformitat de la grandària de les explotacions
6. Altres consideracions metodològiques

CAPÍTOL 7. ANÀLISI ESTADÍSTICA. (DOC)
1. Els paràmetres més significatius
2. Prognosi
3. El conjunt suprarregional

CAPÍTOL 8. EL PROBLEMA DE L'AMIDAMENT DE SUPERFÍCIES. (DOC)
1. Introducció
2. Algunes notes d'interès
3. Mètodes de descomposició geomètrica
4. Mètodes mecànics

CAPÍTOL 9. ELS PROBLEMES ESTRUCTURALS DE L'AGRICULTURA. (DOC)
1. El concepte d'elasticitat a l'economia
2. Causes i aparició de la problemàtica
3. El reajustament dels recursos agrícoles al creixement econòmic
4. La grandària de les explotacions
5. Síntesi dels problemes estructurals
6. Elasticitats i demanda dels productes agraris
7. Mecanització agrària i dimensió de les explotacions
8. Potència òptima i superfície de l'explotació
9. Altres consideracions en relació a la utilització de la maquinària agrícola

CAPÍTOL 10. PROPOSTA METODOLÒGICA PER A L'ESTIMACIÓ DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓ DEL SECTOR PRIMARI. (DOC)
1. Peremptorietat de la classificació de les activitats econòmiques
2. Generalitats
3. Producció agrícola
4. Producció ramadera
5. Producció pesquera i cinegètica
6. Producció forestal
7. Resum de dades del Sector Primari

CAPÍTOL 11. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE L'ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT AGRÀRIA. (DOC)
1. Introducció
2. Els orígens del feudalisme europeu
3. Ocupació de la terra durant la Reconquesta
4. Concentració i amortització de la propietat agrària
5. La guerra dels remences
6. La propietat agrària al segle XVIII
7. Els primers intents de reforma de l'estructura de la propietat agrària
8. La desamortització al segle XIX
9. Un recorregut històric pel Delta de l'Ebre
 - El Delta, un espai viu  - El Delta dels orígens  - El Delta a l'Edat Mitjana  - El Delta de la terra: sosers i pastors  - El Delta de l'home: arrossaires i turistes
10. La reforma de l'estructura de la propietat agrària durant el segle XX
 - Fins la Segona República - La reforma agrària de la Segona República - La Regió catalana de l'Ebre

CAPÍTOL 12. PROPOSTA PER A UN PROGRAMA DE MILLORES ESTRUCTURALS (DOC) .
1. Un model racional de gestió
2. La propietat de la terra
 - La gran dimensió- La petita dimensió - Incidència de les mesures de política agrària  - Les unitats mínimes de conreu - Els arrendaments rústics - Influència en la producció del règim de tinença de la terra - Efectes de les mesures de política agrària
3. Tipologia i característiques de les explotacions agràries - Explotacions individuals - Explotacions Col.lectives
4. La funció de la Cooperativa agrària - Els antecedents legals i l'àmbit d'aplicació - SITUACIÓ ACTUAL DEL NOSTRE COOPERATIVISME - L’ACTUACIÓ DE LA COOPERATIVA AGRÀRIA - ELS AVANTATGES ECONÒMICS

CAPÍTOL 13. ANÀLISI ECONÒMICA DE L'EMPRESA AGRÀRIA. (DOC)
1. Introducció
2. Classificació dels mètodes de gestió
3. Anàlisi de l'explotació
4. Aplicació d'algunes tècniques d'investigació operativa a certs problemes plantejats a l'empresa agrària
5. Els preus en la programació d'una explotació agrària
6. Un nou concepte de l'empresa agrària
 - La informatització de l'explotació agrària
 - "Explotació familiar" versus "explotació viable"

CAPÍTOL 14. CONCLUSIONS. (DOC)
1. Conclusions de caire específic regional
2. Conclusions de caire general

EPÍLEG  (DOC)

ANNEX NÚM.:1. CONCENTRACIÓ DE LA PROPIETAT AGRÀRIA  (DOC)

ANNEX NÚM.:2. ANÀLISI ESTADÍSTICA: VALORS CENTRALS I MESURES DE DISPERSIÓ  (DOC)

ANNEX NÚM.:3. ANÀLISI ESTADÍSTICA: ALTRES DETERMINACIONS  (DOC)

ANNEX NÚM.:4. EL CENS AGRARI: NOTES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES  (DOC)

ANNEX NÚM.:5. EL CENS AGRARI A LA REGIÓ DE L'EBRE  (DOC-A, DOC-B)

ANNEX NÚM.:6. TAULES DE CONVERSIÓ SUPERFICIAL  (DOC)

ANNEX NÚM.:7. DADES  (DOC)

ANNEX NÚM.:8. ALTRES CONSIDERACIONS METODOLÒGIQUES  (DOC)
I. DISTRIBUCIÓ TEÒRICA I MÈTODE DE GUMBEL
II. EQUACIONS RECURRENTS
III. LA PROVA TXI-QUADRAT
IV. FUNCIONS DE DENSITAT I DE DISTRIBUCIÓ

ANNEX NÚM.: 9. ALTRES DADES SÒCIO-ECONÒMIQUES  (DOC)

BIBLIOGRAFIA I FONS DOCUMENTALS  (DOC)