¿Cómo citar estas
tesis doctorales?

¿Cómo poner un
enlace a esta página?

 


ÍNDICE DE
CONTENIDOS

Esta página web está hecha para facilitar la búsqueda en Internet y una revisión rápida de los contenidos. Puede faltar texto o carecer de fórmulas, gráficos, tablas y notas.

Para obtener la tesis completa, deben bajarse los archivos en formato DOC.

Estructura de la propiedad agraria
José Mª Franquet Bernis- CAPÍTOL 10 -

-PROPOSTA METODOLÒGICA PER A
L'ESTIMACIÓ DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓ
DEL SECTOR PRIMARI-


GENERALITATSA continuació, descriurem una proposta dels procediments a seguir per estimar cadascuna de les variables econòmiques que defineixen, en un cert territori (en el nostre cas: la regió catalana de l'Ebre), el valor de la seva producció agrària, tot tenint en compte que, fins al moment, les xifres i dades emprades relatives al Cens Agrari de 1989 no s'han referit, en cap cas, a variables expressades en unitats monetàries. En definitiva, no seria més que un estudi estructural econòmic per al coneixement del sistema físic en qüestió, de gran interès com a complement de qualsevol Cens Agrari1.

Així, doncs, segons la classificació tradicional, el sector primari de l'economia comprèn les següents activitats:

- Agrícoles.
- Ramaderes.
- Pesqueres.
- Forestals.

Actualment es pretén que els Anuaris d'Estadística Agrària recullin informacions molt variades, referides als conceptes següents:

- Moviments de productes fitosanitaris.
- Llavors selectes.
- Tractament sanitari del bestiar i moviment pecuari.
- Inseminacions, control de rendiments i bestiar selecte.
- Inventari de maquinària.
- Mostrari per fotografia aèria de superfície.
- Inventaris de fruiters dolços, agris i oliverar.
- Inventari vitivinícola.
- Superfície de cultius per termes municipals.
- Inventari forestal.
- Tallada de fusta i llenya.
- Resina, suro i espart.
- Fruits forestals.
- Plantes aromàtiques, medicinals i productes varis.
- Caça i pesca.
- Conservació d'oliva.
- Molins arrossaires.
- Almàsseres i indústries elaiotècniques.
- Obtenció de pebre vermell.
- Elaboració de sidra i cervesa.
- Indústries vinícoles o enològiques.
- Indústries càrniques.
- Indústries làctees.
- Pinsos compostos i farineria.
- Serrat mecànic de la fusta.
- Superfície de regadiu i secà.
- Concentració parcel.lària i ordenació rural.
- Auxilis econòmics per la millora de les estructures agràries.
- Comarques i finques millorables.
- Construccions rurals.
- Repoblació forestal.
- Conservació del sòl.
- Reserves i vedats de caça i de pesca.
- Vies pecuàries.
- Parcs Nacionals i Naturals.
- Defensa contra incendis.
- Piscifactories.
- Pesca continental.
- Camins rurals.
- Seguretat social agrària.
- Reocupació.
- Consum final.
- Balanç alimentari.
 


Volver al INDICE DE CONTENIDOS de esta tesis

Volver al índice de Tesis Doctorales de Economía

Volver al índice de la Enciclopedia de Economía EMVI


Google

Web Enciclopedia EMVI