¿Cómo citar estas
tesis doctorales?

¿Cómo poner un
enlace a esta página?

 


ÍNDICE DE
CONTENIDOS

Esta página web está hecha para facilitar la búsqueda en Internet y una revisión rápida de los contenidos. Puede faltar texto o carecer de fórmulas, gráficos, tablas y notas.

Para obtener la tesis completa, deben bajarse los archivos en formato DOC.

Estructura de la propiedad agraria
José Mª Franquet Bernis- CAPÍTOL 12 -


- PROPOSTA PER A UN PROGRAMA DE MILLORES ESTRUCTURALS -


LA PROPIETAT DE LA TERRA2

Incidència de les mesures de política agrària segons la dimensió de les explotacions

Al respecte, creiem prou representatiu el següent cas pràctic.

La funció de producció del conreu de blat tou, a tres explotacions d’una zona agrícola de la Regió de l’Ebre, és: q= f(x) = 40x - 0,2x2, que representa una paràbola quadràtica (funció polinòmica de segon grau), on x és el "input" variable (superfície en hectàrees de l'explotació cerealista) i q s'expressa en quintals mètrics de producte sec, cabal i comercial, exempt de malalties i flaires estranys.


Al mateix temps que s'aprova el sosteniment o intervenció del preu del blat tou en 26 Ptes./Kg., per part de les autoritats comunitàries, s'estableix una reducció de la superfície sembrada del 25%, i s'aplica proporcionalment a totes les explotacions agrícoles del país. Quines conseqüències tindran aquestes mesures de Política Agrària en els ingressos dels pagesos, les explotacions dels quals tenen unes dimensions respectives de 40, 60 i 80 Ha.?.

Vegem que, inicialment, les produccions i els ingressos totals són els següents:

QUADRE Núm.: 12.1.
SITUACIÓ INICIAL

Si, posteriorment, s'estableix una reducció del 25% de la superfície sembrada, tindrem:

QUADRE Núm.: 12.2.
SITUACIÓ DESPRÉS DE LA REDUCCIÓ SUPERFICIAL


Aleshores, les reduccions respectives de la producció són de 260, 285 i 240 Qm. de blat, i surt relativament perjudicada l'explotació més petita en relació a les altres dues. En efecte, per a cadascuna d'elles, la disminució dels ingressos totals ha estat:---
Aquest exercici ens posa de manifest com, en general, les mesures de política agrària acostumen a afectar més negativament les explotacions de menor grandària superficial que es troben, conseqüentment, més desprotegides que les més grans. Això avala, una vegada més, la conveniència de gaudir d’explotacions agràries de grandària suficient.

 


Volver al INDICE DE CONTENIDOS de esta tesis

Volver al índice de Tesis Doctorales de Economía

Volver al índice de la Enciclopedia de Economía EMVI


Google

Web Enciclopedia EMVI