¿Cómo citar estas
tesis doctorales?

¿Cómo poner un
enlace a esta página?

 


ÍNDICE DE
CONTENIDOS

Esta página web está hecha para facilitar la búsqueda en Internet y una revisión rápida de los contenidos. Puede faltar texto o carecer de fórmulas, gráficos, tablas y notas.

Para obtener la tesis completa, deben bajarse los archivos en formato DOC.

Estructura de la propiedad agraria
José Mª Franquet Bernis- CAPÍTOL 2 -

- LES CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES I-ÍNDEXS CLIMATOLÒGICS SIMPLES

Es consideren els més usuals, a saber:

-Índex de Lang

Per a la determinació d'aquest índex, anomenat també "factor de pluviositat" de Lang, aplicarem l'expressió:

; o sigui:

20 < IL < 40,

llavors es tracta d'una zona àrida.

-Índex de Martonne

De la mateixa manera tindrem:

; o sigui:

10 < IM < 20,

llavors es tracta d'una zona en la qual resulta indispensable el regadiu.

-Índex termo-pluviomètric de Dantin-Revenga

Vindrà donat per la fórmula:

; és l'invers de l'Índex de Lang. En aquest cas:

3 < ITP < 6 , raó per la qual també se la qualifica com a zona àrida o semiàrida.

Existeixen també altres índexs climatològics simples d’utilització molt més restringida, raó per la qual prescindirem d’ells en la nostra consideració. Nogensmenys, resulta prou interessant el fet d’efectuar, en el nostre cas, les classificacions bioclimàtiques més usualment emprades, com són les de l’UNESCO-FAO i la clàssica de THORNTHWAITE, que desenvolupem a continuació.

 


Volver al INDICE DE CONTENIDOS de esta tesis

Volver al índice de Tesis Doctorales de Economía

Volver al índice de la Enciclopedia de Economía EMVI


Google

Web Enciclopedia EMVI