¿Cómo citar estas
tesis doctorales?

¿Cómo poner un
enlace a esta página?

 


ÍNDICE DE
CONTENIDOS

Esta página web está hecha para facilitar la búsqueda en Internet y una revisión rápida de los contenidos. Puede faltar texto o carecer de fórmulas, gráficos, tablas y notas.

Para obtener la tesis completa, deben bajarse los archivos en formato DOC.

Estructura de la propiedad agraria
José Mª Franquet Bernis-- CAPÍTOL 7 -

- ANÀLISI ESTADÍSTICA -EL CONJUNT SUPRARREGIONAL3.1. Nombre total d'explotacions

Si analitzem ara, a efectes comparatius, allò que succeix al conjunt suprarregional (província de Tarragona i conjunt de Catalunya), ens trobarem amb el següent:

S'arriba al resultat absurd que a l'horitzó 2012 el número d'explotacions al conjunt de Catalunya (29.354) serà menor que a la província de Tarragona (32.075), la qual cosa fa pensar que la predicció no es pot fer a tan llarg termini, o bé caldria estudiar més acuradament l'equació de la funció d'ajust.
3.2. Superfície total de les explotacions


3.3. Grandària mitjana de les explotacions

En base a totes les determinacions efectuades, vegem que la grandària mitjana de les explotacions del conjunt suprarregional analitzat ha estat fins a la data (i es preveu la seva evolució) del següent mode:

QUADRE Núm.: 7.12.
GRANDÀRIA MITJANA DE LES EXPLOTACIONS AL CONJUNT SUPRARREGIONAL (Ha.)
NOTA: Les xifres assenyalades amb (*) són prognosis efectuades al nostre estudi, sobre la base dels ajusts lineals mínimo-quadràtics.
FONT: Elaboració pròpia.

FIG. 7.4. Evolució temporal de la grandària mitjana de les explotacions al conjunt suprarregional.

S'observa, en definitiva, que el ritme de creixement de la grandària mitjana de les explotacions a la província de Tarragona es produeix de manera similar al de la regió en estudi (0,65-0,72%), mentre que al conjunt de Catalunya el creixement anual acumulatiu d'aquesta variable ha estat i serà molt major (3,51%).


 


Volver al INDICE DE CONTENIDOS de esta tesis

Volver al índice de Tesis Doctorales de Economía

Volver al índice de la Enciclopedia de Economía EMVI


Google

Web Enciclopedia EMVI