¿Cómo citar estas
tesis doctorales?

¿Cómo poner un
enlace a esta página?

 


ÍNDICE DE
CONTENIDOS

Esta página web está hecha para facilitar la búsqueda en Internet y una revisión rápida de los contenidos. Puede faltar texto o carecer de fórmulas, gráficos, tablas y notas.

Para obtener la tesis completa, deben bajarse los archivos en formato DOC.

Estructura de la propiedad agraria
José Mª Franquet Bernis-- CAPÍTOL 7 -

- ANÀLISI ESTADÍSTICA -1. ELS PARÀMETRES MÉS SIGNIFICATIU
SS'ha realitzat, per als set territoris objecte del nostre estudi, la determinació de les diferents mesures del valor central i de la dispersió-concentració dels valors de la variable aleatòria estadística (superfície de les explotacions agràries) en la corresponent distribució de freqüències. Els resultats obtinguts es resumeixen en el següent quadre:

QUADRE Núm. 7.1
SUPERFÍCIE DE LES EXPLOTACIONS
(Valors Centrals)FONT: Elaboració pròpia.

QUADRE Núm.: 7.2.
SUPERFÍCIE DE LES EXPLOTACIONS
(Mesures de dispersió i d'altres)FONT: Elaboració pròpia.

Pel que es refereix a la caracterització del valor central, veurem que G. UDNY YULE, estadístic anglès, en la seva Introducció a la Teoria de l'Estadística, ha precisat les condicions que ha de complir una bona caracterització del valor central d'una sèrie . En resum són les següents:

a) La característica del valor central ha d'ésser definida objectivament a partir de les dades de la sèrie, sense que hagi lloc a intervenir cap apreciació subjectiva de l'estadístic.

b) Ha de dependre de totes les observacions de la sèrie, a ser possible. Assenyalem que, nogensmenys, hi ha vegades que es planteja el problema de decidir si s'ha de tenir en compte una observació que és notòriament diferent de totes les altres del seu conjunt, o bé si pot ésser rebutjada per considerar que tal observació té caràcter excepcional, degut a algun factor fortuït o estrany a la sèrie com, per exemple, una errada d'observació.

c) Ha de tenir, en la major mesura possible, una significació concreta, senzilla i fàcil de comprendre. Si es té en compte que molts dels valors centrals de les sèries han de ser utilitzats per persones generalment poc familiaritzades amb la ciència Estadística, es comprèn la preferència que en la realitat s'ha donat a la mitjana aritmètica com a característica del valor central que gaudeix aquesta propietat, d'una interpretació senzilla.

d) Ha de ser de càlcul fàcil i ràpid.
e) Ha de ser poc sensible a les fluctuacions del mostreig. Freqüentment les observacions s'efectuen, no precisament sobre el conjunt complet d'elements a estudiar, sinó només sobre una part d'aquests que reben el nom de mostra. Les observacions fetes sobre els elements components de la mostra constitueixen la sèrie estadística de la qual es determina el valor central. És evident que, "a priori" no pot assegurar-se que el valor central corresponent a la mostra adoptada coincideixi exactament amb el valor central que s'obtindria si es fes una sèrie estadística que abarqués tot el conjunt complet d'elements a estudiar, ni que coincideixin, si més no, amb els corresponents a diferents mostres que s'escollissin a l'atzar. Ara bé, tenint en compte que en la pràctica es procedeix gairebé sempre per tècniques de mostreig probabilístic, convé que la característica escollida del valor central sigui de tal naturalesa que aquest valor central sigui sensiblement el mateix per a les diferents mostres .

f) Ha de ser adequada als càlculs algebraics posteriors. Es comprèn fàcilment la importància de tal condició si tan sols pensem en el cas molt freqüent de tractar de determinar el valor central que correspon a una sèrie global, resultat d'aplegar vàries sèries estadístiques parcials (34-FRANQUET, 1991).

D'entre les quatre mitjanes expressades ( , C, G i H) es veu immediatament que l'aritmètica és la que millor reuneix les anteriors condicions de YULE si bé, talment com les altres tres, no proporciona cap indicació quant a la repartició de les dades de les sèries o bé de les seves posicions respectives ni sobre les desviacions d'unes respecte a les altres. Es limiten, doncs, a condensar totes les dades de la sèrie en una sola, la mitjana, com a síntesi global de totes elles.

En particular, les mitjanes aritmètiques ( ) i quadràtica (C) donen molt relleu als elements grans de la sèrie i, segur que la segona encara més que no pas la primera. Al contrari, les mitjanes geomètrica i harmònica destaquen la influència dels valors petits i redueixen la influència dels valors grans, el qual fet s'haurà de tenir ben present en els estudis d'Anàlisi Territorial aplicats a matèries agràries, com és el cas del que aquí ens ocupa.

Recordem, per últim, que les mitjanes han de calcular-se a partir de dades homogènies i nombroses, condicions ambdues inherents a tota bona estadística en matèries territorials agràries .
 


Volver al INDICE DE CONTENIDOS de esta tesis

Volver al índice de Tesis Doctorales de Economía

Volver al índice de la Enciclopedia de Economía EMVI


Google

Web Enciclopedia EMVI