¿Cómo citar estas
tesis doctorales?

¿Cómo poner un
enlace a esta página?

 


ÍNDICE DE
CONTENIDOS

Esta página web está hecha para facilitar la búsqueda en Internet y una revisión rápida de los contenidos. Puede faltar texto o carecer de fórmulas, gráficos, tablas y notas.

Para obtener la tesis completa, deben bajarse los archivos en formato DOC.

Estructura de la propiedad agraria
José Mª Franquet Bernis


 

- CAPÍTOL 8 -

- EL PROBLEMA DE L'AMIDAMENT DE SUPERFÍCIES -

1. INTRODUCCIÓCom es pot observar a l'annex núm.:4 ("El Cens Agrari: notes conceptuals i metodològiques"), les dades en relació a les diferents superfícies objecte de recopilació i estudi, mitjançant el Cens Agrari de 1989, han estat obtingudes en base a les respostes donades pels propietaris i/o arrendataris de les explotacions enquestades. Les dades superficials es refereixen a la superfície total de l'explotació i el seu desglossament en funció del règim de tinença de la terra, particularitats del reg, aprofitament pels diferents conreus o pastures, etc.

Moltes vegades, també, els propietaris de les finques rústiques es plantegen el problema de treballar amb la superfície de la seva finca, per raons de gestió interna de la mateixa. Àdhuc, l'escrituració pública de les finques rústiques, per raons de la seva compravenda, segregació, donació, hipoteca, llegat, permuta, fiscalitat, etc., comporta la constància de la seva superfície expressada en diferents unitats de mesura. A les Notaries, Registres de la Propietat, Delegacions i Administracions d'Hisenda i dels Centres de Gestió Cadastral, Jutjats, Cooperatives, Comunitats de Regants, Cambres Agràries, Ajuntaments i altres oficines o organismes públics i/o privats, es planteja, sovint, el mateix problema (33-FRANQUET, 1980).
 


Volver al INDICE DE CONTENIDOS de esta tesis

Volver al índice de Tesis Doctorales de Economía

Volver al índice de la Enciclopedia de Economía EMVI


Google

Web Enciclopedia EMVI