¿Cómo citar estas
tesis doctorales?

¿Cómo poner un
enlace a esta página?

 


ÍNDICE DE
CONTENIDOS

Esta página web está hecha para facilitar la búsqueda en Internet y una revisión rápida de los contenidos. Puede faltar texto o carecer de fórmulas, gráficos, tablas y notas.

Para obtener la tesis completa, deben bajarse los archivos en formato DOC.

Estructura de la propiedad agraria
José Mª Franquet Bernis- CAPÍTOL 10 -

-PROPOSTA METODOLÒGICA PER A
L'ESTIMACIÓ DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓ
DEL SECTOR PRIMARI-


PRODUCCIÓ  RAMADERAPot estimar-se el valor d'aquesta producció a partir de l'últim Cens Agrari de 1989 i dels preus percebuts pels ramaders referits al mateix any i procedents del Butlletí Mensual d'Estadística Agrària, considerant-los, en la seva totalitat, com a valor afegit brut.

Normalment, recollint els ramats boví, oví, porcí, avícola i cunícola, cobrirem un elevat percentatge del total de la producció final ramadera (restaria fora el ramat cabrum, l'equí, la producció de mel, ...). Per això, considerant les dificultats notòries d'obtenció de les dades, s'ha estimat la producció ramadera a partir de les produccions finals de:

- Carn i llet de ramat boví.
- Carn i llet de ramat oví.
- Carn de ramat porcí.
- Carn i ous d'aus.
- Carn de conill.

La fórmula de l'estimador podria ésser la següent:

, essent:

Gi = Producció final ramadera del municipi "i" (en milers de ptes.)
Cij = Nombre de caps de ramat "j" en el municipi "i".
*j = Producte mitjà anyal corresponent a un cap de bestiar "j" (en milers de ptes./cap de bestiar.).

Veiem, a continuació, l'estimació dels valors *j, per a les diferents espècies animals contemplades, a saber:

Ramat Boví:

En aquest tipus de ramat, s'estudiaran els ingressos procedents per carn i llet, obtenint-se *j d'aquesta manera:

*carn + *llet
*boví = ---------------------- (en milers de ptes./cap de bestiar.).
1.000

A la vegada, per a obtenir la producció mitjana de carn per cap de bestiar vaquí pot aplicar-se la fórmula:


Pes mitjà viu + Preu mitjà Kg. Viu
*carn = ----------------------------------------------------
Totalitat mitjana de sacrificis

El pes mitjà en viu d'un cap de bestiar vaquí, en sacrificar-lo, és aproximadament de 480 Kg. d'acord amb les dades dels anuaris estadístics de la producció agrària i dels escorxadors de la zona d'estudi.

Quant al preu del quilogram en viu de vaquí, pot trobar-se segons el següent estimador:

1
Preu mitjà kg. viu = --------------------------------------------------- *
Milers de cap de bestiar sacrificats

* (Milers de caps de bestiar sacrificats de ramat major * preu kg. ramat major + milers de caps de bestiar sacrificats ramat menor i anyell * preu kg. ramat menor + milers de vedelles sacrificades * preu kg. vedella).

L'edat mitjana de sacrifici també pot trobar-se així:

1
Edat mitjana = ------------------------------------------------ x
Milers de caps de bestiar sacrificats

* (Milers de caps de bestiar sacrificats de ramat major * edat + milers de caps de bestiar menor * edat + milers d'anyells * edat + milers de vedelles * edat).

Per a l'obtenció de la producció mitjana de llet per cap de bestiar vaquí, pot considerar-se la fórmula:

*llet = litres produïts a l'any per cap de bestiar vaquí * preu del litre de llet percebut pel ramader, podent-se obtenir, simplement, el multiplicand de l'anterior expressió, per la relació:

Producció anyal de llet de vaca
---------------------------------------------
núm. de caps de bestiar vaquí

referit a l'àmbit espacial més concret possible del que es disposi de dades primàries o secundàries (fonts directes o indirectes) prou fidedignes.


Ramat oví:

També en aquest cas cal incloure els ingressos pels conceptes de carn i llet, essent vàlides les fórmules ofertes anteriorment per al ramat vaquí, amb l'excepció que el pes mitjà en viu d'un oví en el sacrifici és de 22 kg./cap de bestiar. Es tindrà, doncs:

1
Preu mitjà del kg. en viu = ---------------------------------------------------- *
Milers de caps de bestiar sacrificats

* (Milers de caps de bestiar sacrificats de lletó o tendral * preu kg. de lletó + Milers de pasqual * preu kg. de pasqual + Milers d'ovins majors * preu kg. d'oví major).

L'edat mitjana de sacrifici també pot trobar-se així:

1
Edat mitjana = -------------------------------------------------- *
Milers de caps de bestiar sacrificats

* (Milers de xais lletons * edat + Milers de xais pasquals * edat + Milers d'ovins majors * edat).

En allò que pertoca a la producció mitjana de llet per cap de bestiar oví, el mètode serà anàleg a l'anteriorment exposat per al ramat vaquí de llet.


Ramat Porcí:

Aquest ramat sols s'aprofita -fonamentalment- per a l'obtenció de carn i derivats, raó per la qual l'estimador es dóna directament així:

Pes mitjà viu * Preu mitjà kg. en viu
*porcí = ---------------------------------------------------
1.000 * Edat mitjana de sacrifici

podent considerar-se, en el sacrifici, un pes mitjà viu de 98 kg. i una edat mitjana de 175 dies = 0,48 anys, encara que convé analitzar, al respecte, les dades que disposen els escorxadors de la zona d'estudi.
Ramat avícola:

Tant la carn com els ous constitueixen el conjunt de la producció avícola. Per això, l'estimador serà:

*carn + *ous
*aus = -------------------- (en milers de ptes./au.)
1.000

Pel que es refereix a la producció mitjana de carn per au, es tindria:

Pes mitjà viu * Preu kg. en viu
*carn = ----------------------------------------------
Edat mitjana de sacrifici

amb les següents especificacions:

- El pes mitjà en viu és de 2,0 kg. per als pollastres i de 5,0 per als galls d'indi.

- L'edat mitjana del sacrifici és de 55 dies = 0,15 anys per als pollastres i de 84 dies = 0,23 anys per als galls d'indi.

La producció mitjana d'ous per au o pic s'obtindrà per l'expressió:

*ous = Producció anyal mitjana per au * preu percebut per l'avicultor

El multiplicand de la fórmula anterior, serà el següent:

Dotzenes d'ous produïdes a l'any a la província
Producció anyal mitjana = ------------------------------------------------------------
Nombre d'aus a la província


Ramat cunícola:

Valguin aquí les mateixes especificacions que les utilitzades en el cas de ramat porcí, considerant-se, en el sacrifici, un pes mitjà viu de 2,0 kg. i una edat mitjana de 68 dies = 0,19 anys1.

En general, i per al coneixement contrastat de tot aquest tipus de dades, és convenient la consulta a algunes publicacions periòdiques del Gabinet Tècnic del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, tals com el "Butlletí mensual d'estadística i informació agrària", o bé, "La Renda Agrària a Catalunya" (Macromagnituds), etc.

Per a la consecució de dades en relació al nombre d'explotacions censades amb ramaderia i sense ramaderia, als diferents àmbits territorials que són objecte d'estudi (les quatre comarques meridionals de Catalunya) en el nostre treball, es pot veure l'annex núm.: 5, del quadre 24 al 38 i del 77 al 96.

D'ells es dedueix la superior importància que assoleix la comarca del Baix Ebre en el conjunt regional, amb 1.261 explotacions censades amb ramaderia (62.661 unitats ramaderes), front a les 787 de la Terra Alta (16.769 UR), les 455 del Montsià (52.296 UR) i les 440 de la Ribera d'Ebre (14.554 UR). Aquesta preponderància de la comarca del Baix Ebre en el conjunt regional es trenca només per al cas de la ramaderia porcina, on el Montsià censa 20.509 UR front a les 13.038 UR del Baix Ebre. També significatiu és el nombre de ruscs al Baix Ebre (3.028 unitats) sobre el total regional (3.337 unitats), la qual cosa suposa gairebé un 91% de tota la regió, concentrant-se l'esmentada producció al terme municipal d'El Perelló.
 


Volver al INDICE DE CONTENIDOS de esta tesis

Volver al índice de Tesis Doctorales de Economía

Volver al índice de la Enciclopedia de Economía EMVI


Google

Web Enciclopedia EMVI