¿Cómo citar estas
tesis doctorales?

¿Cómo poner un
enlace a esta página?

 


ÍNDICE DE
CONTENIDOS

Esta página web está hecha para facilitar la búsqueda en Internet y una revisión rápida de los contenidos. Puede faltar texto o carecer de fórmulas, gráficos, tablas y notas.

Para obtener la tesis completa, deben bajarse los archivos en formato DOC.

Estructura de la propiedad agraria
José Mª Franquet Bernis- CAPÍTOL 1 -

-INTRODUCCIÓ I CONCEPTES PREVIS-BREU HISTÒRIA D’ALTRES CENSOS A CATALUNYAEns referirem només, per la seva importància, als censos de població. A més dels censos agraris propiament dits, a Catalunya els primers censos poblacionals són els fogatjaments del segle XIV, que eren relacions de llars distribuïdes per localitats i termes. Aquestes relacions s’elaboraven segons els criteris acordats a les Corts Generals. El més antic és el de 1359, revisat l’any 1365, que fou establert per les Corts de Barcelona.

Durant els segles XV i XVI se’n van fer en ocasions diverses i especialment en els anys 1497, 1515 i 1553. El recompte d’aquest darrer any diu que a Catalunya hi havia un total de 63.327 “focs”. Aquests “focs” -que vol dir llars- suposaven l’existència d’unes 270.000 persones. El següent recompte es retarda fins a l’any 1717 i dóna la xifra de 127.000 focs, la qual cosa representa una població al voltant de 508.000 persones (a raó de 4 estadants per llar mitjana). Els primers censos pròpiament dits es fan: el primer l’any 1768 i el segon l’any 1787, encarregat pel comte de Floridablanca. En ells es va fer una classificació per sexe, grups d’edat i estat civil o religiós. Deu anys després i durant el regnat de Carles IV, es va dur a terme un nou cens que seguia la línia dels anteriors i, a més a més, contenia una detallada classificació dels habitants per llurs professions.

En el regnat d’Isabel II, a l’any 1857, es va fer el primer dels anomenats censos oficials que després es van continuar realitzant en els anys 1860, 1877, 1887, 1897 i 1900. En l’actual segle s’han portat a terme censos de població en els anys acabats en zero amb data de 31 de desembre, excepte els dos últims que van tenir lloc els primers del mes de març de 1981 i de 1991 (aquest darrer és el quinzè dels censos oficials, encara que, en realitat, és el divuitè dels censos moderns).

Cal assenyalar, en fi, que la Generalitat de Catalunya, l’any 1936, va establir un cens de població per al territori de la seva jurisdicció. Les circumstàncies de la guerra civil espanyola i la immediata postguerra han fet que els resultats d’aquest cens siguin poc coneguts avui.

 


Volver al INDICE DE CONTENIDOS de esta tesis

Volver al índice de Tesis Doctorales de Economía

Volver al índice de la Enciclopedia de Economía EMVI


Google

Web Enciclopedia EMVI