¿Cómo citar estas
tesis doctorales?

¿Cómo poner un
enlace a esta página?

 


ÍNDICE DE
CONTENIDOS

Esta página web está hecha para facilitar la búsqueda en Internet y una revisión rápida de los contenidos. Puede faltar texto o carecer de fórmulas, gráficos, tablas y notas.

Para obtener la tesis completa, deben bajarse los archivos en formato DOC.

Estructura de la propiedad agraria
José Mª Franquet Bernis


 

- CAPÍTOL 9 -

-ELS PROBLEMES ESTRUCTURALS
DE L'AGRICULTURA-


CONSIDERACIONS EN RELACIÓ A LA UTILITZACIÓ DE LA MAQUINÀRIA AGRÍCOLA9.1 Generalitats

En una empresa agrícola moderna, un dels elements de l'explotació o factor de producció més important és, sense dubte, la maquinària. Des d'un punt de vista tècnic hom és conscient que, sense el tractor i un mínim d'arreus complementaris, moltes explotacions actuals no existirien, o no serien viables.
Des d'un punt de vista econòmic hi ha dues qüestions que concedeixen a la maquinària una importància fonamental. En primer lloc, el preu creixent de la mà d'obra i, en determinats casos, la dificultat material per trobar-ne, fets que factors farien prohibitives moltes operacions d'haver-les d'executar manualment; les màquines són, doncs, imprescindibles. Altrament, el capital invertit en maquinària és molt elevat i, en nombroses explotacions, el cost d'utilització de la maquinària constitueix un dels capítols de despeses més importants. Així, doncs, la incidència econòmica d'una bona o mala gestió del parc de maquinària és cada cop més considerable.

La introducció i la generalització de la maquinària ha representat una millora tan considerable per a l'activitat agrícola que, encara que no hagi estat plenament racional, els seus beneficis són evidents. Pensant en l'estat de la situació al nostre país cal, en aquests moments, estudiar seriosament el problema per tal d'anar donant a la mecanització agrícola un caire de racionalitat que permeti obtenir-ne un màxim rendiment: tot just en aquest sentit estan enfocats els darrers epígrafs del present capítol.

D'altra banda pensem, amb C.BERNAT , que l'evolució de les esmentades màquines agrícoles ha estat molt ràpida i que els coneixements necessaris per al seu bon ús han d'ésser cada vegada més amplis. No vol dir això que el maneig de les màquines modernes sigui difícil o complicat; al contrari, dintre l'evolució esmentada hi entra, en bona mesura, una simplificació notòria del maneig gràcies als automatismes i a la generalització dels sistemes hidràulics, elèctrics i àdhuc electrònics, a més de la millora en el nivell de confort (equips musicals, silenciositat, aire condicionat, direcció assistida, etc.). Tanmateix, els equips, cada cop més complexos, sofisticats i cars, exigeixen, sobretot, un bon criteri d'utilització per part dels pagesos.


9.2. La utilització racional de la maquinària

La problemàtica rau, en definitiva, a intentar minimitzar aquells factors que composen la despesa i maximitzar el període d'utilització, tant en anys de vida útil con en nombre d'hores de funcionament a l'any. En conseqüència, s'haurien de tenir ben presents per part del pagès, en el moment d'adquirir la màquina, les següents consideracions:

* La feina o feines que es pretenen realitzar amb la màquina en qüestió.
* El període de temps hàbil que es disposa, en condicions normals, per realitzar una determinada feina, és fonamental per a determinar la capacitat i la velocitat de treball de la màquina.

Es tracta, en resum, d'adequar correctament la màquina a la feina que es pretén realitzar. En el cas del tractor, cal estudiar entre les molt diverses tasques que se li poden exigir aquelles que representen un percentatge horari més elevat i que exigeixen una potència més alta. Ben mirat, es tracta d'una decisió més difícil que la d'adquirir gairebé qualsevol altre arreu.

Com a complement indispensable dels factors de decisió cal també estudiar:

* Com es realitzava abans la feina per a la qual ara es vol adquirir la màquina i de quines altres maneres es podria realitzar si es tracta d'una activitat nova.

* Altres possibilitats d'executar una mateixa feina, o molt propera, amb altres màquines diferents de la que és objecte de l'estudi. Per posar un exemple senzill, l'alternativa entre aladres o arades de disc, en el cas del treball de la terra, o bé entre segadores convencionals i segadores rotatives en el cas del farratge.

Totes aquestes consideracions, acompanyades d'un estudi de costos semblant als que hem desenvolupat en el present capítol del nostre estudi, permetran a l'agricultor de prendre una decisió que el temps s'encarregarà de determinar si ha estat encertada o no.

En el cas -malauradament força probable, tot tenint en compte l'estructura de la propietat rural a casa nostra, que abans hem posat de manifest- que els estudis esmentats dels costos d'utilització determinin llindars de rendibilitat excessivament elevats, o, allò que ve a ésser el mateix, costos horaris molt importants, podem apuntar que existeixen solucions alternatives com poden ésser, per exemple:

* Utilització en comú de la maquinària agrícola.

* Constitució de cooperatives de maquinària.

* Grups d'utilització i d'adquisició, en comú, de la maquinària.

Ara bé, un cop adquirida la màquina, l'objectiu ha d'ésser de fer-ne el millor ús que es pugui per tal de disminuir, fins a on sigui possible, les despeses variables (fonamentalment combustible i reparacions) i de fer-la treballar el màxim possible d'hores per tal de disminuir la incidència dels costos fixos.

Aquest millor ús possible de la maquinària agrícola, en general, significa respectar tota una sèrie de recomanacions fonamentals, a saber:

* No pretendre de la màquina, almenys i sobretot de manera continuada, tasques per damunt de les seves possibilitats mecàniques. Forçant les màquines escurcem indefugiblement la seva vida útil.

* Respectar escrupolosament les recomanacions del fabricant referents al manteniment. Els sistemes de protecció del funcionament dels motors (lubrificació, refrigeració, filtres, etc.) són importantíssims. De la mateixa manera ho són el greixatge i la neteja per a la majoria de les màquines agrícoles.

* No descurar mai les operacions diàries de manteniment (o indicades cada 8-10 hores en els manuals de servei), que són fonamentalment la comprovació de nivells i el greixatge.

* Complir també les recomanacions generals quant a l'allotjament, en particular quan es tracta de períodes llargs, com és el cas de determinats arreus o màquines de campanya. És important tenir les màquines en un espai cobert, lliure d'humitat i de pols, i que disposi, si és pot, d'una certa amplària que permeti maniobrar amb facilitat per tal d'enganxar i desenganxar els arreus, així com per a permetre que el personal es pugui moure avinentment en fer les tasques de manteniment.

* En el cas freqüent d'associació de diverses màquines per realitzar una determinada feina (tractor i arreus), és important adequar les respectives capacitats de treball, amb la finalitat d'optimitzar el rendiment global del conjunt8.
 


Volver al INDICE DE CONTENIDOS de esta tesis

Volver al índice de Tesis Doctorales de Economía

Volver al índice de la Enciclopedia de Economía EMVI


Google

Web Enciclopedia EMVI