¿Cómo citar estas
tesis doctorales?

¿Cómo poner un
enlace a esta página?

 


ÍNDICE DE
CONTENIDOS

Esta página web está hecha para facilitar la búsqueda en Internet y una revisión rápida de los contenidos. Puede faltar texto o carecer de fórmulas, gráficos, tablas y notas.

Para obtener la tesis completa, deben bajarse los archivos en formato DOC.

Estructura de la propiedad agraria
José Mª Franquet Bernis


 

- CAPÍTOL 9 -

-ELS PROBLEMES ESTRUCTURALS
DE L'AGRICULTURA-


ELASTICITATS I DEMANDA DELS PRODUCTES AGRARIS. CAS PRÀCTICCom a exponent de la importància del concepte d'elasticitat en l'economia agrària, desenvoluparem el següent cas pràctic:

Les elasticitats-renda de diferents productes agrícoles i ramaders són, a una regió determinada, les següents:

Blat = -0,35
Carn de boví = 0,90
Hortalisses = 0,30
Fruites = 0,32
Serveis = 2,00

Suposem un creixement de la població de l'1% i de la renda per càpita en un 5%. Calcular (l'increment de) la demanda d'aquests productes en 10 anys.

SOLUCIÓ:

Calculem, com a exemple, els * de la demanda de dos productes representatius amb elasticitats-renda extremes donades per l'expressió:

*q/q
ER = --------
*y/y

BLAT :
*q/q
-0,35 = --------- * *q/q = demanda per càpita = -1,75%
5/100

però com la població augmenta amb una taxa de l'1%, llavors, la demanda de blat, disminueix només el 0,75% anyal.

En 10 anys* disminueix el 7,8%, aproximadament; ja que:

*= -(1+0,0075)10 * -1,0776 * -7,76 % .

CARN DE BOVÍ:

Augment de la demanda per càpita:


*q/q
0'90 = --------- * *q/q = 4,5%
5/100

Augment de la població= 1%

Augment de la demanda de carn= 5,5% anyal

En 10 anys = (1,055)10 * 70,8 %, que és l'increment que es produirà de la demanda de carn de boví en tot el decenni.

 


Volver al INDICE DE CONTENIDOS de esta tesis

Volver al índice de Tesis Doctorales de Economía

Volver al índice de la Enciclopedia de Economía EMVI


Google

Web Enciclopedia EMVI