EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

CAPÍTOL 4
ANÀLISI ESTADÍSTICA

1. ELS PARÀMETRES MÉS SIGNIFICATIUS

1.1. Valors centrals i de dispersió

S'ha realitzat, per als set territoris objecte del nostre estudi, la determinació de les diferents mesures del valor central i de la dispersió-concentració dels valors de la variable aleatòria estadística (superfície de les explotacions agràries) en la corresponent distribució de freqüències. Els resultats obtinguts 1 es resumeixen en el següent quadre:

QUADRE Núm. 4.1.

SUPERFÍCIE DE LES EXPLOTACIONS. CENS AGRARI 1989.
(Valors Centrals)

ÍTEM

VALORS CENTRALS (Has.)

COMARCA

Mo

Me

C

G

H

Baix Ebre

7,99

5,00

3,45

45,16

3,44

2,83

Montsià

7,40

5,00

3,66

39,49

3,70

2,96

Ribera d’Ebre

13,93

5,00

6,12

41,27

6,08

3,99

Terra Alta

19,50

11,44

10,96

60,00

9,38

5,64

Vegueria

10,43

5,00

4,14

44,43

4,43

3,25

Tarragona

10,40

5,00

4,20

33,90

4,58

3,30

Catalunya

22,05

5,00

4,96

67,43

6,31

3,80

FONT: Elaboració pròpia.

, amb la següent simbologia:

 = mitjana aritmètica o esperança matemàtica
Mo = moda
Me = mediana o segon quartil
C = mitjana quadràtica
G = mitjana geomètrica
H = mitjana harmònica

Com a exemple de l’evolució d’aquestes dades referides als dos censos agraris següents (anys 1999 i 2009) per a la comarca del Baix Ebre i el conjunt regional, respectivament, podem veure el següent quadre:

QUADRE Núm. 4.2.

SUPERFÍCIE DE LES EXPLOTACIONS.
CENSOS AGRARIS 1999 I 2009.
(Valors Centrals)

TERRITORI

ANY

VALORS CENTRALS (Has.)

Mo

Me

C

G

H

BAIX EBRE

1999

8,44

5,00

3,63

45,55

3,40

2,64

VEGUERIA

2009

11,77

5,00

4,80

31,90

5,62

3,90

FONT: Elaboració pròpia.

, amb les mateixes especificacions que en els casos anteriors.

QUADRE Núm. 4.3.

SUPERFÍCIE DE LES EXPLOTACIONS. CENSOS AGRARIS 1999 i 2009.
(Mitjana aritmètica, Ha/exp.)

COMARCA

1999

2009

D

Baix Ebre

8,44

8,85

+0,41

Montsià

10,51

11,73

+1,22

Ribera d’Ebre

15,68

13,01

-2,67

Terra Alta

21,30

17,79

-3,51

Vegueria

12,09

11,77

-0,32

Tarragona

11,92

11,97

+0,05

Catalunya

30,09

27,73

-2,36

FONT: Elaboració pròpia.

QUADRE Núm.: 4.4.
SUPERFÍCIE DE LES EXPLOTACIONS. ANY 1989.
(Mesures de dispersió i d'altres)

ÍTEM

MESURES DE DISPERSIÓ I D’ALTRES

COMARCA

s2

s

CV(%)

P1

P2

Q1

Q3

R’

P3

Baix Ebre

1.975,88

44,45

556

0,07

0,31

1,72

5,74

0,54

0,14

Montsià

1.505,06

38,80

524

0,06

0,29

1,83

6,90

0,58

0,28

Ribera d’Ebre

1.508,83

38,84

279

0,23

0,60

2,77

14,22

0,67

0,42

Terra Alta

2.983,08

54,62

280

0,15

0,47

4,66

19,88

0,62

0,17

Vegueria

1.865,01

43,19

414

0,13

0,44

2,07

8,96

0,63

0,40

Tarragona

1.041,04

32,27

310

0,17

0,58

2,10

9,24

0,63

0,41

Catalunya

4.060,00

63,72

289

0,27

0,81

2,10

15,23

0,72

0,61

FONT: Elaboració pròpia.

, amb la següent simbologia:

s2 = variància
s = desviació típica o “standard”
CV = coeficient de variació de Pearson
P1 = primer coeficient d’asimetria de Pearson
P2 = segon coeficient d’asimetria de Pearson
Q1 = primer quartil
Q3 = tercer quartil
R’ = recorregut semi-interquartílic
P3 = coeficient de biaix quartílic

De la mateixa manera que hem fet amb els valors centrals de la corresponent distribució de freqüències, vegem ara com a exemple l’evolució d’aquestes dades referides als dos censos agraris següents (anys 1999 i 2009) per a la comarca del Baix Ebre al següent quadre, segons els processos de càlcul portats a terme a l’annex 3:

QUADRE Núm.: 4.5.
SUPERFÍCIE DE LES EXPLOTACIONS DEL BAIX EBRE.
CENSOS AGRARIS DELS ANYS 1999 I 2009.
(Mesures de dispersió i d'altres)

TERRITORI

ANY

MESURES DE DISPERSIÓ I D’ALTRES

DM

s2

s

CV(%)

P1

P2

Q1

Q3

R’

P3

BAIX EBRE

1999

9,61

2.003,36

44,76

530

0,08

0,32

1,81

6,73

0,58

0,26

VEGUERIA

2009

11,63

878,75

29,64

252

0,23

0,24

2,40

11,79

0,66

0,49

FONT: Elaboració pròpia.

, amb les mateixes especificacions que en els casos anteriors.

1 Els processos de càlcul adients poden trobar-se a l’annex núm.: 3 del present treball.