EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

3.5.3. Determinació de la densitat de la plantació arbòria

S’hauran de distingir dos casos, segons l’àmbit geofísic al qual es refereixi la valoració:

          a) Zona expropiada estrictament: es tracta d’una plantació establerta a marc rectangular de 4’30 m. x 5’80 m. = 24’94 @ 25 m2. D’aquesta manera, el mostreig s’ha realitzat sobre un quadrat de 25 x 25 = 625 m2, que comprèn 25 arbres dels quals dos d’ells van resultar marres. Així doncs, cada arbre ocupa una superfície de 25 m2, el que implica una densitat de 400 arbres/Ha. o bé 0’04 arbre/m2.

          b) Totalitat de la finca: de la contemplació de l’ortofotografia de la finca es dedueixen menors densitats d’arbrat que les considerades per a la medició de la zona estrictament expropiada (veure ortofotos en SigPac  plànols de l’Hipermapa de Catalunya), pel que, prudentment i tenint en compte un 2/25 = 0’08 (8%) de marres, estimem per al conjunt de la parcel·la d’Autos una densitat mitjana de 0’03 arbres/m2 que s’haurà d’aplicar, en el seu cas, per a la valoració de la totalitat de la superfície de la parcel·la que ens ocupa.