EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

5. SÍNTESI DELS PROBLEMES ESTRUCTURALS

Resumint, els problemes estructurals que es plantegen en les agricultures dels països avançats (i provocades per forces internes de l'economia), podríem enumerar-los de la següent manera:

            1.- Excés de població agrària Emigració.
            2.- Petita grandària de l'explotació Manca de rendibilitat.
            3.- Problemes de les zones marginals.
            4.- El sector agrari és el sector pobre de l'economia.
            5.- Modificació de l'estructura del consum.

Estudiem-los, ara separadament:

            1.- El problema estructural principal és l'aparició d'excés de població agrària, com a conseqüència de la capitalització, de l'augment de productivitat de la mà d'obra i del reduït creixement de la demanda de productes agrícoles.

            2.- El segon problema és objecte, bàsicament, del nostre estudi aplicat a les comarques meridionals de Catalunya, i ja ens hi hem referit amb prou detall: les explotacions agrícoles solen ésser de grandària reduïda en relació a la dimensió òptima, amb tot el conjunt de desavantatges que això suposa. Molt específicament, els processos de mecanització resulten afectats, tal com posarem de manifest al final del present capítol.
            3.- En tercer lloc, les zones agrícoles més afectades per les modificacions estructurals són les zones marginals, i presenten problemes específics.

            4.- El sector agrari, empobrit, viu en el cercle viciós de la pobresa i presenta difícil solució.

            5.- Per últim, el creixement econòmic produeix canvis substancials en l'estructura del consum alimentari, com hem vist anteriorment, i fins i tot, tindrem ocasió de desenvolupar a l'epígraf següent. Cal que l'oferta de productes agraris s'adeqüi a aquests canvis en els hàbits de consum, la qual cosa no succeeix -ni de bon tros- de forma automàtica.