EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

6. ELASTICITATS I DEMANDA DELS PRODUCTES AGRARIS. CAS PRÀCTIC

Com a exponent de la importància del concepte d'elasticitat en l'economia agrària, desenvoluparem el següent cas pràctic:

Les elasticitats-renda de diferents productes agrícoles i ramaders són, a una regió determinada, les següents:

Blat =  -0,35
Carn de boví =   0,90
Hortalisses =   0,30
Fruites =   0,32
Serveis =   2,00

Suposem un creixement de la població de l'1% i de la renda per càpita en un 5%. Calcular (l'increment de) la demanda d'aquests productes en 10 anys.

SOLUCIÓ:

Calculem, com a exemple, els de la demanda de dos productes representatius amb elasticitats-renda extremes donades per l'expressió:
                                

  BLAT :
-0,35 =    q/q = demanda per càpita = -1,75%
però com la població augmenta amb una taxa de l'1%, llavors, la demanda de blat, disminueix només el 0,75% anyal.

En 10 anys disminueix el 7,8%, aproximadament; ja que:

 = -(1+0,0075)10 -1,0776 -7,76 % .

  CARN DE BOVÍ:

  Augment de la demanda per càpita:

0'90 =   q/q = 4,5%
                                                            
  Augment de la població= 1%     
                                   
  Augment de la demanda de carn= 5,5% anyal

En 10 anys = (1,055)10  70,8 %, que és l'increment que es produirà de la demanda de carn de boví en tot el decenni.