EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

4.6. Resolució del model

Per l’Àlgebra Lineal sabem que el model admet sempre una solució òptima, situada en un dels punts extrems del conjunt convex determinat per les solucions de (3). Aquest òptim pot ser calculat mitjançant l’algoritme adequat (mètode de Dantzig, càlcul matricial, etc.).

En l’Àlgebra Lineal s’estableixen les bases teòriques per a la resolució del model, i en la Investigació Operativa es formulen els processos pràctics de càlcul del mateix. No essent objecte d’aquest llibre tractar específicament d’aquestes matèries, citem com obres de consulta per a l’estudi “Éléments d’algèbre moderne” de LENTIN I RIVAUD (1963) i l’obra “Exercices et problèmes de Recherche Opérationnelle” de G. DESBAZEILLE (1969).

En la pràctica el càlcul es complica molt a l’augmentar el número de variables que intervenen en el model, que exigeix efectuar operacions llargues amb matrius d’ordre elevat. S’ha de recórrer, per això, al càlcul mitjançant computadora i el software adient. Els detalls de preparació de les dades per al còmput electrònic i la restitució de resultats, poden consultar-se, entre d’altres, a l’obra intitulada “Linear Programming Methods” de EARL O’HEADY i W. CANDLER (1958).