EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

1.6. Llindar de rendibilitat

          Com ja s’ha dit, l’alternativa a l’adquisició de l’equip d’anivellació/refinació làser que es pretén consisteix en el lloguer de la maquinària corresponent als preus de mercat de la zona, per un import aproximat actualment de 60 €/h. (any 2012) per a aquest equip de 6’00 m. d’amplada de pala, la qual cosa suposa una despesa per unitat superficial de:

          DLL = 60 €/h. ´ 1’25 h./Ha. = 75’00 €/Ha.

          DT = DV +  = DLL ; o sia:

          57’14 +  = 75’00, d’on N = 108’73 Ha.,

amb la qual cosa es demostra que a partir d’aquesta superfície resultant del càlcul anterior (»109 Ha.) ja resulta interessant, des del punt de vista estrictament econòmic, portar a terme la inversió en l’adquisició de l’equip ressenyat, ja sigui per a la seva explotació individual o en comú. Com sigui que cada any es pretén l’anivellació i refinació de 223 Ha. (de tal manera que cada parcel·la de l’explotació s’anivelli aproximadament cada tres anys), més del doble superficial anteriorment calculat, es conclou que la inversió propugnada resulta clarament aconsellable. Altrament, el fet de no dependre de tercers per a l’execució de la feina, amb els retards, incerteses i dificultats que això comporta, justifica encara més la conveniència d’efectuar aquesta inversió.

Al respecte de tot l’exposat fins aquí, es pot veure la taula i el gràfic següents:

 

QUADRE Núm.: 13.1.
ALTERNATIVA ADQUISICIÓ/LLOGUER SEGONS LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

SUPERFÍCIE (Ha.)

DESPESA ADQUISICIÓ (€/Ha.)

DESPESA LLOGUER (€/Ha.)

0

¥

75

10

251,34

75

20

154,24

75

30

121,87

75

40

105,69

75

50

95,98

75

60

89,51

75

70

84,88

75

80

81,42

75

90

78,72

75

100

76,56

75

108,73

75,00

75

110

74,79

75

120

73,32

75

130

72,08

75

140

71,01

75

150

70,09

75

160

69,28

75

170

68,56

75

180

67,93

75

190

67,36

75

200

66,85

75

210

66,39

75

220

65,97

75

230

65,58

75

240

65,23

75

250

64,91

75

260

64,61

75

270

64,33

75

280

64,08

75

290

63,84

75

300

63,61

75

¥

57,14

75

 

Aquesta corba és una hipèrbola equilàtera que té dues asímptotes o branques hiperbòliques, a saber:

  • Vertical, per a N = 0, o sia:

 

  • Horitzontal, per a N = +¥, o sia:

 

.Llamada rectangular redondeada: N = 108’73 Ha.