EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

1.5. Despeses directes o proporcionals

1.5.0. Introducció

L’equip làser previst serà arrossegat per un tractor agrícola amb una potència de 240 CV., amb un consum específic mitjà de 130 grs./cv.h., un preu del gas-oil de 0’75 €/l. amb una subvenció de 0’08 €/l. i una densitat del carburant de 910 grs./l. Per tal de determinar el valor esmentat del consum específic mitjà, cal estudiar les corbes característiques corresponents del motor Diesel a règim màxim d’alimentació que, en aquest cas, ofereixen els següents resultats, tot tenint en compte la velocitat angular (W) i el consum específic (Cs):

W (r.p.m.)

CS (gr./CV·h.)

1.000

153

1.200

142

1.400

135

1.600

129

1.800

121

2.000

114

2.200

110

2.400

114

2.600

121

2.800

129

3.000

139

3.200

153

 

1.5.1. Combustible del tractor

          130 ´ 240 ´(0’75 – 0’08) = 22’97 €/h.

 

1.5.2. Oli del motor

          Consum: 2’5 grs./cv.h.             Preu: 4 €/Kg.
          2’5 ´ 240 ´ = 2’40 €/h.

1.5.3. Greix del motor

          Consum: 2’0 grs./cv.h.             Preu: 2 €/Kg.
          2’0 ´ 240 ´ = 0’96 €/h.

1.5.4. Valvulina de la caixa de canvis

          Consum: 1’5 grs./cv.h.             Preu: 4 €/Kg.
          1’5 ´ 240 ´ = 1’44 €/h.

1.5.5. Greix i lubrificants de l’equip làser

          0’1 Kg./Ha. ´ () Ha./h. ´ 2 €/Kg. = 0’16 €/h.

1.5.6. Reparacions, recanvis i conservació

S’estimen en un 6% del preu d’adquisició sense subvenció, amb la qual cosa:

0’06 ´ 35.945’94 ´ () = 7’74 €/h.

1.5.7. Mà d’obra

Representa un cost aproximat, per tots els conceptes, inclosa la Seguretat Social, de 400 €/setmana, o sigui:

= 10’00 €/h.

1.5.8. Filtres

 Es pot considerar com una despesa variable, ja que la seva substitució es farà en funció de les hores anyals de treball del tractor. Per al nivell de producció previst aquí, s’estima que es canvien un cop l’any, tant el de gas-oil (6 €) com el d’oli (5 €), amb la qual cosa aquesta despesa suposa una quantitat de:

= 0’04 €/h.

1.5.9. Total despeses variables

Dv = 22’97 + 2’40 + 0’96 + 1’44 + 0’16 + 7’74 + 10’00 + 0’04 =
= 45’71 €/h.

que per unitat superficial anivellada representaria:

45’71 €/h. ´ 1’25 h./Ha. = 57’14 €/Ha.