EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

3.2. Vegetació forestal i altres usos del sòl

D’acord amb la cartografia dels Hàbitats de Catalunya, els terrenys forestals de les Terres de l’Ebre engloben els següents hàbitats d’interès comunitari:

*Pinedes mediterrànies de pi blanc o bort (Pinus halepensis Mill). Codi 9.540.
Observacions: Facilitat teòrica de regeneració de la llavor.

*Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia amb peus o mates aïllades i formant grupets. Codi 9.340.

*Praderies mediterrànies riques en plantes anuals, basòfiles (Thero-Brachypodietalia). Codi 6.220.
Observacions: Hàbitat prioritari; es preveu la seva ràpida regeneració després d’un incendi.

*Màquies i garrigues amb Juniperus oxycedrus que ocupa les zones de matollar, amb lluita amb les plançonedes de pi blanc. Codi 5.210.

*Costaners rocosos calcaris amb vegetació rupícola. Codi 8.210.

*Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus). Codi 7.210.
Observacions: Hàbitat prioritari. Està present als rius; es preveu la seva ràpida regeneració.

*Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion. Codi 6.420.

*Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera. Codi 92A0.
Observacions: Vegetació arbòria de ribera, amb un hàbitat de superfície reduïda.

*A més del càdec, abunda el coscoll (Quercus coccifera), el llentiscle (Pistacia lentiscus), el bruc d’hivern (Erica multiflora), etc., espècies que rebroten fàcilment juntament amb labiades (romaní, espígol), i cistàcies (estepes), espècies que fàcilment es regeneren per llavor.

*Altres espècies presents amb peus aïllats són les següents: pinasses (Pinus nigra sp., Salzmanni) a les obagues més altes, juntament amb aurons (Acer sp.) i moixeres (Sorbus sp.). També es troben peus aïllats de roure de fulla petita (Quercus faginea) i a les vores dels rius es troben abundants xops (Populus sp.) i salzes (Salix sp.).