EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

4. APLICACIÓ D'ALGUNES TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ OPERATIVA A CERTS PROBLEMES PLANTEJATS A L'EMPRESA AGRÀRIA

4.1. Definició

La planificació és una de les funcions directives que defineix Taylor1 com la “Determinació d’activitats que han de portar-se a terme per tal d’assolir els objectius proposats”. En el tema corresponent hem considerat els aspectes més importants d’aquesta activitat, contemplada des del punt de vista de la funció directiva.

L’examen de la definició procedent permet apreciar que, per a la seva aplicació a l’àmbit de l’Economia de l’Empresa, el terme “determinació” no resulta molt adequat perquè, en principi, no existeixen activitats concretes que hagin de resultar forçosament escollides en el procés de planificació, ja que el resultat sol consistir en varies alternatives que es presenten a l’empresari per a que, en últim terme, realitzi una elecció. No s’ha d’oblidar, no obstant això, que aquesta elecció està restringida per les possibilitats del moment quant a factors.

Planificació és la funció directiva consistent en seleccionar les activitats que han d’executar-se per assolir els objectius proposats en les condicions més favorables i utilitzant els mitjans disponibles”. Aquesta definició té ja un contingut econòmic al considerar la possible escassesa de recursos; no obstant això, la indeterminació temporal ha de subsistir per poder abastar tots els tipus de planificació existents.

1 Frederick Winslow Taylor (Filadèlfia, Pennsilvània, 20 de març de 1856 - ibídem, 21 de març de 1915) fou un enginyer americà que realitzà diverses contribucions a vàries branques relacionades amb l'organització de la producció i el treball. S'inicia al món de la indústria exercint de tècnic en mecànica i operari, formant-se després com a enginyer mecànic i estudiant per les nits fins que es va graduar al 1883. Es poden trobar contribucions seves a l'àmbit de la selecció i motivació del personal, planificació i control i als seus estudis d'operacions, aprofundint en cronometratge industrial i estudis de moviments.