EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

2.4. Les necessitats hídriques

Sens dubte, el reg és un dels factores clau i determinants dels increments de producció d’aquests fruiters. En el cas de l’ametller, les possibilitats que ofereix el reg localitzat aplicant estratègies de dosis deficitàries controlades, permeten aconseguir produccions en gra de 2.200 Kg./ha. amb unes aportacions anuals de 2.800 m3/ha. aplicades des de la brostació a meitat de juny i reduint els riscos a un mínim fins després de la recol·lecció, que és quan es deuen reforçar novament. En sòls profunds, es oportú efectuar regs d’hivern per a recuperar la capacitat de reserves hídriques del sòl. En el garrofer, la simple aplicació de regs eventuals produeix espectaculars increments de desenvolupament vegetatiu i de collita.

Aquestes característiques de rusticitat de l’ametller han fet que se’l consideri com un cultiu merament de secà, però la seva resposta al reg és també espectacular i això permet que es pugui passar de produccions mitjanes en secà al voltant dels 160 Kg. gra/ha a les produccions mitjanes de regadiu pròximes als 1.600 Kg. gra/ha., o sigui, 10 vegades majors.

Encara així, la disponibilitat de recursos hídrics per a l’agricultura a la zona mediterrània, com resulta ben sabut, és molt limitada i amb un futur incert per la creixent demanda de les zones urbanes i industrials i pels cicles de sequera recurrents, propis del nostre país. Tot això fa necessari posar més èmfasi en la racionalització de la distribució i el consum de l’aigua de reg i en la millora i posada a punt de tècniques de reg que permetin l’obtenció de produccions suficientment altes amb aportacions d’aigua de reg limitades.

La posada en marxa del reg localitzat en els ametllers, superficial i subterrània, està essent la gran novetat en un cultiu tradicionalment de secà, i, de fet, pot considerar-se que, en l’actualitat, prop del 10 per cent de tota la superfície d’ametllers existent a Espanya ja disposa d’aquest sistema de reg localitzat d’alta freqüència (RLAF). Els rendiments obtinguts són significativament superiors al sistema de reg tradicional (per inundació o aspersió), ja que una hectàrea de cultiu pot passar de tenir una producció de 500-1.000 kilograms a 3.000-5.000 kilograms d’ametlla en closca.

Donat que les reduccions inicials d’aigua de reg (per exemple un 60% de l’evapotranspiració durant tot el cicle anual) produeixen caigudes productives importants1 , sembla més correcte utilitzar altres estratègies com són les pròpies del reg deficitari controlat (RDC), basades en la restricció de l’aigua de reg en aquells moments del cicle anual en què l’ametller sigui menys sensible al temible dèficit hídric.

Dels resultats obtinguts es pot destacar, complementàriament, l’alt interès agronòmic del RLS (reg localitzat subterrani) en el cultiu de l’ametller, ja que la seva aplicació produeix majors rendiments en llavor i una més elevada eficiència de l’aigua aplicada, en comparació amb el reg localitzat superficial. Aquest sistema permet al cultiu expressar tot el seu potencial productiu, millorant i complementant la resposta d’altres pràctiques de maneig como el RDC.

1 HUTMACHER, R. B. et alt. “Growth and yield responses of almond (Prunus amygdalus, L.) to trickle irrigation”, en Irrigation Science, 14. pp. 117-126.