EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

2.3. El garrofer (Ceratonia siliqua, L.)

Espanya, amb una collita mitjana anual de més de 100.000 Tm., és el primer productor i exportador mundial del fruit d’aquest arbre: la garrofa. Es tracta d’una espècie trioica, amb varietats mascles, femelles (les més difoses) i hermafrodites.

El garrofer presenta una sèrie de característiques interessants per a la zona litoral mediterrània que constitueix el seu hàbitat natural (des de Tarragona fins Huelva, incloent molt especialment les illes Balears), com són: la seva elevada rusticitat, resistència a la calcària i a la sequera (crònica i cíclica en el nostre país), tolerància a la salinitat, poques exigències culturals (labors, adobats, tractaments, regs, podes, ...), i conservabilitat del fruit. Alternativament, posseeix una excel·lent resposta a les bones pràctiques agrícoles i, en particular, a l’aplicació de regs eventuals o de suport. Per les seves característiques agronòmiques, doncs, aquesta espècie constitueix una alternativa clara a d’altres cultius tradicionals (oliveres, cereals, vinya, fruiters dolços i agres) que ja actualment experimenten problemes d’excedents de producció i/o baixos preus percebuts per l’agricultor.

Des d’un punt de vista fitoecològic, és una planta xeròfila i escleròfila, que constitueix un element característic de la flora i màquia litoral mediterrània. Per les seves potencialitats fisiològiques i adaptatives pot ser empleada en la restauració vegetal i revalorització d’àrees degradades de difícil explotació. Constitueix un important recurs vegetal contra la desertització i posseeix indubtable interès en la modulació visual-paisatjística i ambiental. De la mateixa manera, en algunes zones de l’ecosistema mediterrani podria considerar-se seriosament el seu aprofitament agroforestal, així com també pot utilitzar-se com a tallavents i inclús como arbre ornamental en els carrers, places i jardins que configuren el nostre paisatge urbà1 .

Es molt possible que l’evolució futura dels mercats redundi en una millora de la demanda mundial de la llavor o garrofí, a allò que podria contribuir també la revalorització de la polpa de la garrofa i dels seus derivats (farina, trossejat) per a la seva utilització alimentària, tant humana com animal.

Les principals varietats tradicionals de garrofa tenen, com a característica principal, el seu elevat contingut en polpa, utilitzada normalment per al consum animal. Així i tot, la demanda actual del mercat es basa en la llavor del fruit denominada “garrofí”, identificat com E-410 i recomanat per les organitzacions ecologistes i de consumidors com additiu natural, de la qual s’extrau una goma o galactomanana utilitzada com espessant, estabilitzant, emulsionant i gelificant natural per a usos alimentaris: gelats, salses, sorbets o xarrups, sopes, cremes, maioneses i aliments infantils. S’utilitza també en la fabricació de càpsules per a medicaments, laxants, pasta dentífrica, com a pegament especial en tecnologia punta d’aplicació en la industria espacial, en cosmètica (crema d’afaitar), en la industria tèxtil (aprestos, estampats) i en la química (pintures i betums).

1 TOUS, J. y BATLLE, I. El algarrobo. Ed. Mundi-Prensa. Madrid, 1990. 105 pp.