EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

4.3. Mètodes de planificació

Entenem per mètodes de planificació, els processos que permeten el càlcul de les dades bàsiques (tals com els resumits al quadre 1) que han d’orientar la decisió empresarial a partir de la informació tècnica i econòmica disponible.

Aquesta informació ha de referir-se als factors econòmics que intervenen en la producció agrícola, els quals poden ser agrupats en els capítols següents:
          Treball – factors en què intervé l’aportació humana a la producció
Terra – factors en què intervé l’aportació del medi físic a la
                    producció.
1        Capital – factors en què intervé l’aportació de l’organització socio-
                    econòmica.
Capacitat empresarial – comprèn la formació, dots naturals,
experiència, etc., de la persona que dirigeix l’empresa.
 
Cada grup de factors s’estudiarà amb independència dels primers capítols. No obstant això, al tractar de la planificació, han de ser tinguts en compte únicament els factors susceptibles de ser avaluats en unitats físiques, és a dir, els inclosos en els tres primers capítols de 1.

Els mètodes emprats comunament en planificació són els següents:
          Mètode del pressupost (complet o parcial)
          Mètode del “programme planning”
          Mètode de programació lineal
          Mètode dels beneficis bruts
          Mètode de programació quadràtica
          Mètode de models dinàmics
 
En els epígrafs següents dedicarem fonamentalment l’atenció al tercer d’ells, que ha tingut fins al moment força aplicació pràctica en l’agricultura i, per això, ha de ser manejat amb soltesa pels economistes agraris. Els dos últims són més propis de treballs especials, monogràfics, en vistes a recerca i el quart és una variable simplificada del segon.