EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

3.3. Els mercats de carboni

Els mercats de carboni sorgeixen al món com una via complementària, alternativa i econòmicament viable al compromís assumit per molts països, empreses i individus per disminuir les emissions d’aquests gasos, que són una de les principals causes del canvi climàtic que està sofrint el nostre planeta.

Els mercats de carboni poden definir-se genèricament com l’àmbit on es negocien i intercanvien unitats representatives de drets d’emissió de GEI i/o certificats de reducció d’emissions entre governs, corporacions privades, organismes internacionals, brokers, bancs i individus.
 
Des del punt de vista ambiental i en atenció a les característiques de substitució dels GEI a l’atmosfera, sens perjudici del lloc físic o jurisdicció política des d’on s’emeten, es possible referir-se a aquests mercats com de dimensions globals i als permisos i/o crèdits que es comercialitzen en ells com a commodities.
El món enregistra transaccions basades en GEI des de la dècada dels 90 del passat segle, ja sigui com a complement de sistemes de reducció d’emissions imposats a nivell nacional i/o estatal o bé com a iniciatives d’empresaris que busquen millorar una imatge corporativa en base a aquestes pràctiques, que són vistes com "ambientalment amigables". Pel març del 2007, els caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea decidiren prendre la iniciativa en matèria de política energètica mitjançant la definició d’objectius precisos per al 2020, entre els quals figurava el de reduir les emissions de GEI un 20%. Aquests objectius tradueixen la voluntat de la UE de lluitar contra l’escalfament climàtic formulant polítiques que integren l’energia i el transport en una perspectiva de desenvolupament sostenible.