EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

3.2. L’acord Arcadia-Xina

L’empresa americana Arcadia Biosciencies, Inc. ha anunciat un acord amb el govern de la regió xinesa autònoma de Ningxia Hui (Ningxia) que estableix les bases per a una metodologia de “crèdits de carboni” aplicables al cultiu de l’arròs. Aquest sistema constitueix un procediment innovador per a reduir de manera significativa els gasos d’efecte hivernacle (GEI) 1 mitjançant la utilització eficient del nitrogen. Arcadia treballarà conjuntament amb la Ningxia Academy of Agricultural and Forestry Sciences (NAAFS) amb l’objectiu de desenvolupar aquesta metodologia.

Des de l’abril de 2007 (que de la mateixa manera que en el nostre país té lloc l’inici de la temporada de plantació d’arròs a la regió), Arcadia i NAAFS començaren les experiències en Ningxia per calcular les emissions de gas d’efecte hivernacle resultant del cultiu de l’arròs. A més, tenen com a objectiu mesurar la disminució d’aquestes emissions consecutives reduint l’ús d’adobs nitrogenats.

Arcadia desenvolupà i demostrà, amb la seva tecnologia NUE, que és possible mantenir un alt nivell de productivitat de la collita amb un 50-60% d’unitats fertilitzants de N2 de menys. De fet, es ve considerant que, sumant les aportacions nitrogenades en fons i cobertora, l’arròs precisa, per terme mitjà, un adobat de 150 UF/Ha. per a la consecució de rendiments mitjans de collita de l’ordre dels 7.000 Kg./Ha d’arròs closca o paddy al 14% d’humitat, cabal, comercial i lliure d’impureses.

1 De gasos d'efecte hivernacle n'hi ha molts, però els més importants són sis: el diòxid de carboni, el vapor d'aigua, l'ozó, el metà, l'òxid nitrós i els halocarburs (hidrofluorocarburs -HFC-, perfluorocarburs -PFC-, hexafluorur de sofre -SF6). El CO2 i el vapor d'aigua són els dos gasos amb una concentració major a la troposfera. El vapor d'aigua és el principal gas d'efecte hivernacle natural. Les molècules d'aigua tenen la capacitat d'absorbir calor. No existeixen fonts antròpiques que alliberin vapor d'aigua a l'atmosfera, però si l'aire està calent, la seva capacitat de retenir més humitat augmenta; per tant, l'increment de la temperatura contribuirà en el canvi climàtic. El temps de residència del vapor d'aigua a l'atmosfera és de dues setmanes. Els aerosols són partícules en suspensió a l'atmosfera de mida variable. Són d'origen natural, però també es generen en la combustió de certs productes. S'està estudiant la seva possible implicació en el canvi climàtic.