EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

3.3. Grandària mitjana de les explotacions

En base a totes les determinacions efectuades, vegem que la grandària mitjana de les explotacions del conjunt suprarregional analitzat ha estat fins a la data (i es preveu la seva evolució) del següent mode:

QUADRE Núm.: 4.11.
GRANDÀRIA MITJANA  DE LES EXPLOTACIONS AL conjunt suprarregional (Ha.)

 

ANY

TERRITORI

1962

1972

1982

1989

1999

2009

2019*

2029*

2039*

(% anyal)

Província de Tarragona

9,14

10,14

10,55

10,35

11,85 (11,92)

11,97

14,11

17,28

25,33

+1,33

Conjunt de Catalunya

13,45

18,40

20,14

21,76

29,60 (30,09)

27,73

-

-

-

+1,55

NOTA: Les xifres corresponents als anys assenyalats amb (*) són prognosis efectuades al nostre estudi, sobre la base dels ajusts lineals mínimo-quadràtics anteriors. Per al conjunt de Catalunya hem obviat aquesta determinació per les raons ja exposades.
FONT: Elaboració pròpia.