EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

CAPÍTOL 5
ELS PROBLEMES ESTRUCTURALS
DE L'AGRICULTURA

1. EL CONCEPTE D'ELASTICITAT A L'ECONOMIA AGRÀRIA

1.1. Concepte

Una modalitat o extensió del concepte de funció derivada, tal com s'estudia al càlcul infinitesimal, de gran aplicació en el conjunt de la ciència econòmica, és el d'elasticitat d'una funció. El seu coneixement i maneig resulten altament interessants per enfocar i resoldre certs tipus de problemes estructurals agrícoles1 . En aquest cas, en lloc d'utilitzar un quocient incremental de les variacions absolutes de la funció i de la variable independent, es considera un quocient incremental de variacions relatives o unitàries, de forma tal que l'elasticitat de f(x) respecte d'x vingui donada per l'expressió:

  (1)

Però aquesta expressió correspon, de fet, al quocient de la diferencial del logaritme neperià o natural de f(x) per la diferencial del logaritme d'x, és a dir:

Una interpretació pràctica del concepte d'elasticitat pot aconseguir-se mitjançant la primera expressió, escrita en la forma:

Si la variable independent x varia en un 1 per 100, això és:

 ;

llavors, l'elasticitat representa, aproximadament, la variació percentual de la funció f(x) quan la variable independent sofreix un canvi de l'1 per 100.

En alguns tractats de Matemàtiques es recullen propietats i regles per al càlcul d'elasticitats i s'hi fa també referència a l'interessant concepte econòmic d'elasticitat de la demanda. D'això, justament, ens farem ressò a continuació.

1 Vegeu, al respecte, l'apartat 6 d'aquest mateix capítol.