EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

1.2. Elasticitat demanda-preu

Si s'anomena x a la quantitat demandada d'un bé o servei agrari determinat X quan és p el preu de venda en el mercat d'aquest bé o servei, x = f(p) és la funció de demanda del bé o servei X, dins de certs supòsits restrictius que exigeixen la independència de la demanda respecte als preus d'altres béns diferents de l'X i de la renda o disponibilitats del subjecte comprador del bé o servei en qüestió.

Com, en general, en créixer el preu p es demana menys quantitat de bé -i recíprocament- p i x són de signe contrari; si es desitja que sigui positiva l’elasticitat corresponent, ha de definir-se afectada d'un signe negatiu, això és, en la forma:

 ,

que representarà, aproximadament, el percentatge en què varia la quantitat demandada de X quan el preu del bé o servei que ens ocupa sofreix una variació de l'1 per 100.

Com no és fàcil d'obtenir empíricament funcions de demanda-preu es calcula, de vegades, allò queJ. CASTAÑEDA (1968) anomena elasticitat d'arc, corresponent a l'elasticitat en el punt mitjà del segment determinat per dos punts, P1 (p1 ,x1) i P2 (p2 ,x2), que pertanyen a una corba teòrica de demanda, i les seves coordenades són observacions aconseguides mitjançant alguna investigació estadística prèvia.
El seu càlcul es realitza emprant la fórmula aproximada, que ja hem vist abans:
        

on:

ja que les semisumes que figuren en aquestes expressions són els punts mitjans de les projeccions de P1P2 sobre els eixos coordenats rectangulars cartesians Ox i Op, i el punt definit per les coordenades:


                                            ___        
és el punt mig del segment P1P2 .

Per tant, l'elasticitat d'arc demanada vindrà donada per l’expressió: