EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

3.5.2. Mostreig estadístic previ

Procedeix, en primer lloc, realitzar un mostreig representatiu de les característiques dendromètriques de l’arbrat frondós analitzat d’una finca determinada afectada per un procés expropiatori per via d’urgència (com gairebé sempre), per a la qual cosa es compta amb les dades dels 23 arbres ressenyats a continuació, que ofereixen una variància mostral de s2 = 486’62 cm2 i una variància poblacional de:

cm2;

D’aquesta manera, per a un nivell de confiança o seguretat del 95%, es té Za/2 = ±1’96, i per a un nivell del 99% es té Za/2 = ±2’58. Si ara desitgem conèixer el paràmetre mitjà d’aquesta població forestal amb una precisió de e = ± 8-9 cm. i el primer nivell de significació mencionat, es tindrà una grandària mostral necessària de:

En qualsevol cas, al tractar-se d’una població finita de, per exemple, N = 4.000 individus, aproximadament, pot aplicar-se amb major precisió l’expressió:

,

que ofereix el mateix resultat anteriorment obtingut. En tot cas, s’acompleix la condició:

N > n · (n – 1), donat que:

4.000 > 25 ´ 24 = 600.

Així doncs, queda justificada la grandària finalment adoptada de n = 25 individus a la mostra a efectuar, encara amb la presència de 2 marres en la mateixa.

D’aquesta manera, es tindrà el següent quadre:

Arbre

Perímetre (cm.)

Diàmetre nominal (cm.)

1

148

47

2

153

49

3

163

52

4

144

46

5

132

42

6

143

46

7

133

42

8

142

45

9

139

44

10

120

38

11

128

41

12

168

53

13

188

60

14

127

40

15

91

29

16

93

30

17

121

39

18

145

46

19

158

50

20

126

40

21

151

48

22

123

39

23

125

40

S

3.161

1.006

Mitjana

137’4348

44

Les mitjanes o mitges del valor central més significatives de la distribució mostral anterior, són les següents:

  • Mediana: Me = 139 cm.
  • Mitjana aritmètica: = 137’4348 cm.
  • Mitjana geomètrica: G = 135’6646 cm.
  • Mitjana harmònica: H = 133’7921 cm.
  • Mitjana quadràtica: C =  = 139’1179 cm.

Per altra banda, es tenen les següents mesures de desviació o dispersió:

  • Variància de la mostra: s2 = 486’62 cm2
  • Desviació típica de la mostra: s = 22’06 cm.
  • Variància poblacional: s2 = 465’46 cm2
  • Desviació típica poblacional: s = 21’57 cm.