EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

1.3. Cas pràctic

1.3.1. Introducció

Es tracta ara d’efectuar el càlcul del llindar de rendibilitat de l’equip d’anivellació/refinació per làser a una important explotació arrossaire del delta de l’Ebre, amb una base territorial de 669 Ha. en conreu directe (en explotació individual o en règim cooperatiu, mitjançant la utilització en comú d’aquest modern mitjà de producció), tot confrontant la justificació econòmica de la seva adquisició amb l’alternativa del lloguer d’un equip similar a la zona. També es demana estudiar i representar les diferents corbes de cost i les seves relacions microeconòmiques, així com determinar el termini òptim de renovació de l’equip esmentat.

1.3.2. Bases de càlcul

Preu d’adquisició: C = 35.945’94 €

Subvenció oficial sol·licitada: 40% C.

Preu real d’adquisició: 35.945’94 ´ 0’6 = 21.568’00 €

Interès del capital: 3%.

Rendiment mitjà de l’equip: 1’25 h./Ha.

Amortització: es preveu efectuar una anivellació cada 3 anys de la mateixa parcel·la, amb la qual cosa, per a una superfície total de conreu directe de 669 Ha. (la resta de la finca es troba en arrendament rústic), correspondran:
1’25 h./Ha. = 278’75 h./any (223 Ha./any),

la qual cosa suposa aproximadament 7 setmanes de treball a raó de 40 h./setmana.