EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

1.2. Anivellament amb equip làser versus anivellament tradicional

L’anivellament tradicional consisteix en la realització de les següents operacions:

a) Determinar les condicions topogràfiques actuals del terreny, establint una quadrícula en el camp amb cinta mètrica i nivell fix, deixant estaques permanents al camp per ajudar a l’execució dels treballs. A un costat de cada estaca s’estableix un trompo a ras de sòl, al qual se li determinarà la cota amb nivell fix i serveix com a nivell de referència durant el control del moviment de terres.

b) Efectuar el càlcul del plànol-projecte per algu­na variant del principi dels mínims quadrats.

c) Calcular les dades de construcció (espessors de talls i replens) i utilitzar un sistema d’assenyalament d’aquests en el camp, auxiliant-se de les estaques col·locades en l’incís anterior a).

d) Realitzar el moviment de terres amb equips i implements de tracció mecànica (trisselles), portant un control de les dades de construcció (talls i replens o emplenats), auxiliant-se amb personal de recolzament, per tal de garantir que els talls i replens resul­tants corresponguin a les dades del projecte (amb alguna tolerància preestablerta).

e) Treure les estaques i donar un allisat final amb anivelladora ("land plane") quan el treball de moviment de terres gros ha estat acceptat.

Alternativament, l’anivellació amb un equip làser como el que aquí es pretén adquirir, consisteix en la realització de les següents operacions:

a) Obtenir les condicions topogràfiques actuals del terreny, utilitzant un equip emissor i un altre receptor de raig làser, que pot ser perfectament el mateix sistema làser descrit anteriorment, prèvia­ment configurat per a portar a terme aquesta funció.

b) Efectuar el càlcul de les pendents del projecte, ja sigui en forma simplificada o bé per alguna va­riant del principi dels mínims quadrats.

c) Realitzar el moviment de terres, guiat sempre pel sistema làser prèviament configurat per tal d’efectuar aquesta funció.

En definitiva, els avantatges comparatius de l’anivellació efectuada amb l’equip làser respecte a l’anivellació tradicional són els següents:

a) L’aixecament topogràfic amb equip làser es realitza en menor temps, amb menys per­sonal i amb menys possibilitats de cometre equivocacions.

b) L’anivellació amb equip làser no requereix d’un estacat en quadrícula mitjançant el corresponent aixecament altimètric i planimètric del camp de conreu, com sí ho requereix l’anivellació tradicional.

c) L’anivellació amb equip làser no requereix l’es­tabliment d’un sistema tediós i lent de control de les dades de construcció al camp.

d) L’anivellació amb equip làser permet realitzar, tant el moviment gros de terres com l’afinament o refinat del terreny, amb una gran eficiència i precisió carac­terístics d’un sistema automàtic i electrònic, la qual cosa es tradueix en un acabat del treball pràcticament perfecte.