EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

4.2.3.3. Comentaris a l’exercici

La Cooperativa pot augmentar els guanys dels seus socis si és capaç d'agrupar a tots els oferents del producte agrícola en qüestió; d'altra banda, els esforços que es vulguin realitzar per a contenir l'oferta estaran condemnats al fracàs. Efectivament, els pagesos que restaran fora del control de la Societat tractarien d'augmentar la seva producció per a compensar l'efecte, adquirint o bé arrendant altres terres amb la finalitat d'augmentar la dimensió física de llur explotació. Independentment, d'altres explotacions agràries es transvasarien a aquest Sector.

Fins i tot, si la Cooperativa aconseguís l'agrupació de tots els productors de la zona, seria difícil que algun d'ells no volgués actuar independentment; aquest capteniment li exigiria, indubtablement, l'increment notori de la dimensió física de la seva explotació, la qual cosa és difícil per la inelasticitat del mercat de la terra. De fet, aquesta opció només podria emprendre-la, racionalment, aquell pagès amb una grandària mitjana de la seva explotació arrossera igual o superior a les 11 Ha.