EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

CAPÍTOL 7
ANÀLISI ECONÒMICA DE L'EMPRESA AGRÀRIA

1. INTRODUCCIÓ

Fins ara, hem analitzat, de manera general, l'estructura de la propietat agrària a la Regió de l'Ebre en els seus trets fonamentals (nombre d'explotacions i superfície, règims de tinença de la terra, propostes de millores estructurals, etc.). En el present capítol del nostre estudi, ens pertoca l'anàlisi concreta de l'explotació agrària contemplada individualment, per part del corresponent empresari, als efectes de la seva millora i rendibilització. Particularitzarem la casuística a la regió catalana de l'Ebre.

L'empresari, en la seva gestió directiva i decisòria, ha de tenir present tres fases fonamentals: anàlisi de la seva explotació (coneixement), diagnòstic (judici crític) i política a seguir (actuació).

El primer punt, anàlisi de l'explotació, és bàsic, ja que de les dades obtingudes ha de resultar, en primer lloc, un coneixement de la situació real en què es troba l'empresa; en segon lloc subministra una sèrie de xifres i informació que serviran de suport a la tasca superior.

Amb les dades obtingudes en l'anàlisi anterior, es realitzaran els estudis i comparacions necessàries per a poder establir un diagnòstic que ens permetrà definir els punts febles de l'empresa (cas que existeixin) i, com a conseqüència, arribar a decidir les futures línies d'actuació.

Per a reunir d'una manera sistemàtica totes aquelles dades que puguin resultar d'utilitat en l'anàlisi de l'explotació, s'utilitzen les anomenades fitxes d'explotació, en les quals es recullen fidelment les característiques de la mateixa, i que tenen com a fi molt important retratar (diguem-li així) el sistema de producció. Existeixen, al respecte, nombrosos models i tots aquells tenen com a base una experiència per a recollir en les seves caselles les dades que vertaderament van a resultar d'utilitat1 .

1 Veure la publicació del Instituto de Estudios Sindicales, Sociales y Cooperativos titulada: Manual de la empresa agraria, citada a la bibliografia.