EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

CAPÍTOL 13
UTILITZACIÓ EN COMÚ DELS MITJANS DE PRODUCCIÓ AL DELTA DE L’EBRE

1. UTILITZACIÓ EN COMÚ DE LA MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

1.1. Conceptes previs

Com succeeix també als altres camps de l’activitat humana, l’agricultura està experimentant una llarga sèrie de transformacions consistents en la informatització de moltes de les seves tasques. Com a conseqüència d’això, el sector arrossaire espanyol posseeix, probablement, el parc de maquinària més nou i tecnològicament més avançat que s’utilitza avui en dia en l’agricultura extensiva.

Des de fa uns quants anys s’ha generalitzat a les nostres zones arrossaires l’ús d’equips d’anivellació làser, que permeten als pagesos el maneig més acurat de l’aigua de reg, possibilitant un reg més homogeni (amb un tirant d’aigua més regular a les parcel·les de conreu) i la utilització de l’aigua de forma més racional. El sistema consisteix en un emissor de raig làser muntat sobre un trípode que roman estàtic i que, de forma continuada, va descrivint un plànol virtual amb la mateixa cota taquimètrica del terreny. Mentrestant, un receptor muntat sobre un aparell de transport de terra (anivelladora-arrobadera-trissella) rep aquesta senyal làser que la transforma i trasllada a l’operador. Aquest supervisa en tot moment la informació de la cota del terreny on es troba i, de forma automàtica o bé manual, pot corregir l’alçada de treball aixecant o baixant l’aparell. D’aquesta forma, s’obté el pendent desitjat per a la parcel·la de conreu.

Amb l’anivellament mitjançant els equips làser s’aconsegueix, en definitiva, controlar millor els nivells de l’aigua dins de la parcel·la, de manera que es facilita notablement la nascència del cultiu, amb influència decisiva en el seu rendiment final.