EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

2. CLASSIFICACIÓ DELS MÈTODES DE GESTIÓ

Tradicionalment, aquests mètodes s'han classificat en: mètodes d'anàlisi i mètodes de síntesi.

Els mètodes d'anàlisi consisteixen a proposar uns sistemes de producció que ja es coneixen en la regió i en determinades condicions han donat resultats comprovats com a bons. Els mètodes de síntesi permeten elaborar sistemes de producció, sovint totalment nous, que s'adapten a les específiques circumstàncies de l'explotació.

El mètode analític està a la disposició de qualsevol tipus d'empresari; tan sols cal tenir el coneixement (que es té) de les explotacions bones, mitjanes i dolentes que es donen a la regió, i, agafant com a referència normativa els resultats de l'explotació bona, tractar d'adaptar la pròpia explotació.

El mètode sintètic, en el cas més perfecte, se'n surt fora de les possibilitats de la generalitat dels empresaris. Es basa en la Programació Lineal, que és una tècnica de la Investigació Operativaque permet una reorganització del sistema de producció a partir d'unes referències concretes.

Sens cap dubte, cal considerar que elegir un mètode determinat tanca algunes dificultats, però una vegada escollit el mètode que resulti més convenient cal fer-se unes quantes preguntes, com per exemple:

-Permet el mètode prendre unes decisions que augmenten, de forma sensible i duradora, els guanys obtinguts?
-Cobreix el mètode les necessitats, quant a diversitat d'opcions, que té l'empresari?
-Es correspon el mètode amb el nivell tècnic de l'empresari que va a aplicar els seus resultats?
-És el suficientment barat com per a permetre el seu estudi en l'empresa concreta que el vol realitzar?

Evidentment, les respostes seran múltiples, segons els nivells dels empresaris, les possibilitats de les empreses, les variacions regionals, etc. En general, els empresaris individualment considerats no estaran capacitats per a estudiar a fons les seves empreses, i hauran d'acudir a tècnics de la seva confiança que, amb una experiència del conjunt regional, i fins i tot nacional, estaran en millors condicions objectives de proposar actuacions encaminades a millorar els beneficis de l'empresa1.