EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

2.4. Incidència de les mesures de política agrària segons la dimensió de les explotacions

Al respecte, creiem prou representatiu el següent cas pràctic.

La funció de producció del conreu de blat tou, a tres explotacions d’una zona agrícola de la Regió de l’Ebre, és: q = f(x) = 40x - 0,2x2, que representa una paràbola quadràtica (funció polinòmica de segon grau), on x és el "input" variable (superfície en hectàrees de l'explotació cerealista) i q s'expressa en quintals mètrics de producte sec, cabal i comercial, exempt de malalties i flaires estranys.

Al mateix temps que s'aprova el sosteniment o intervenció del preu del blat tou en 26 u.m./Kg., per part de les autoritats comunitàries, s'estableix una reducció de la superfície sembrada del 25%, i s'aplica proporcionalment a totes les explotacions agrícoles del país. Quines conseqüències tindran aquestes mesures de Política Agrària en els ingressos dels pagesos, les explotacions dels quals tenen unes dimensions respectives de 40, 60 i 80 Ha.?.

Vegem que, inicialment, les produccions i els ingressos totals són els següents:

QUADRE Núm.: 6.1.

SITUACIÓ INICIAL

Tipus d'explotació

q (Qm)

Rendiment (Kg./Ha.)

I = pxq   (u.m.)

40 Ha.
60 Ha.
80 Ha.

1.280
1.680
1.920

3.200
2.800
2.400

3.328.000
4.368.000
4.992.000

FONT: Elaboració pròpia.

Si, posteriorment, s'estableix una reducció del 25% de la superfície sembrada, tindrem:

QUADRE Núm.: 6.2.
SITUACIÓ DESPRÉS DE LA REDUCCIÓ SUPERFICIAL
  


Tipus d'explotació

q (Qm)

Rendiment (Kg./Ha.)

I = pxq  (u.m.)

40 (30)Ha.
60 (45)Ha.
80 (60)Ha.

1.020
1.395
1.680

3.400
3.100
2.800

2.652.000
3.627.000
4.368.000

FONT: Elaboració pròpia.
   
Aleshores, les reduccions respectives de la producció són de 260, 285 i 240 Qm. de blat, i surt relativament perjudicada l'explotació més petita en relació a les altres dues. En efecte, per a cadascuna d'elles, la disminució dels ingressos totals ha estat:

Explotació  de

Explotació de

Explotació de

Aquest exercici ens posa de manifest com, en general, les mesures de política agrària acostumen a afectar més negativament les explotacions de menor grandària superficial que es troben, conseqüentment, més desprotegides que les més grans. Això avala, una vegada més, la conveniència de gaudir d’explotacions agràries de grandària suficient.