EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

3.4. Modelització dels forests ebrencs

Altrament, per poder modelitzar correctament els forests de les Terres de l’Ebre, s'ha fet la classificació següent:

- PASTURES: Vegetació herbàcia. Models des de l’1 al 3.
- MATOLL: Tot tipus de matoll o garriga. Els regenerats joves o repoblacions passen per aquest estat els seus primers anys. Models del 4 al 7.
- FULLARASCA SOTA ARBRAT: Acícules de pi, sotabosc d'alzina, roure o faig, etc. Models del 8 al 10.
- BRANCADA: Branques i puntes de capçada deixades al sotabosc, així com els troncs dels arbres menuts després de portar a terme les aclarides. Models des de l’11 al 13 (donada la poca abundància del model 13 a Catalunya i, particularment, a casa nostra, en aquesta clau no s’ha caracteritzat).

MODEL 1 GRUP PASTURES (1)
Descripció del model:
La vegetació es troba constituïda per plantes herbàcies tipus pastures, fines, seques i baixes, d'una alçada general per sota del genoll (menys de 40 cm), amb una continuïtat molt alta, cobrint completament el sòl. Hi pot haver algunes plantes llenyoses disperses (arbres o matolls), però que en conjunt no superen 1/3 de la superfície total considerada. Aquest model és el típic de les deveses, rostolls, prats i pastures naturals.

MODEL 2 GRUP PASTURES (2)
Descripció del model:
Es tracta de plantes herbàcies fines, seques i baixes, que cobreixen totalment el terreny. Pot existir una quantitat variable de plantes llenyoses (matolls, arbres) que poden arribar a ocupar de 1/3 a 2/3 de la superfície considerada. Es tracta de pasturatges amb arbres i arbusts dispersos, vegetació situada als marges dels camps i camins i primers estadis de regeneració després d'un incendi.

MODEL 3 GRUP PASTURES (3)
Descripció del model:
Aquest model es troba constituït per un herbassar dens i alt (més d'un metre), sec i continu. És difícil de caminar entre la vegetació. Aquest és el model típic dels camps de cereals d’hivern (blat, ordi, ...) abans de la sega i dels canyissars.

MODEL 4 GRUP MATOLLS (1)
Descripció del model:
Aquest model es troba constituït per matolls o també per regenerats joves i densos. La vegetació dominant és alta (2,0 m. o més), amb una gran continuïtat vertical i horitzontal, amb presència de branques mortes a l'interior. Es tracta de repoblacions joves i sense aclarir, etapes secundàries de regenerats abundants després d'incendis, màquies i garrigars envellits.

MODEL 5 GRUP MATOLLS (2)
Descripció del model:
Format per un matollar dens, verd, de menys alçada respecte el model anterior (< 1,0 m.), que cobreix completament la superfície. Hi ha presència de fullarasca procedent dels mateixos matolls al sòl. Els matolls acostumen a ésser joves, amb poc material mort i fullam viu amb pocs volàtils. Són màquies i garrigars baixos i degradats, pasturatges abandonats i envaïts per matolls així com regeneracions pobres després d'un incendi o d’una crema controlada.

MODEL 6 GRUP MATOLLS (3)
Descripció del model:
És molt semblant al model anterior, però la vegetació és molt envellida, hi ha espècies més inflamables, i plantes de mida més gran (de 0,6 a 1,2 metres), tot i que els combustibles són més escassos i amb menys continuïtat, i es troben més dispersos. Són matollars d'espècies inflamables, en àrees amb gran recurrència d'incendis.

MODEL 7 GRUP MATOLLS (4)
Descripció del model:
Es troba constituït per un matollar d'espècies inflamables d'alçada variable (de 0,5 a 2,0 m.), situat com a sotabosc en boscos principalment de coníferes. Amb continuïtat horitzontal, en dos estrats principals diferenciats i separats verticalment, a saber: un superior (els arbres del bosc) i un altre mitjà que correspon als matolls. Són boscos principalment de coníferes, amb una fracció de cabuda coberta i un sotabosc ben constituït.

MODEL 8 GRUP FULLARASCA SOTA ARBRAT (1)
Descripció del model:
La vegetació es troba constituïda per un bosc dens, on manca el sotabosc i existeix una clara discontinuïtat vertical entre els combustibles superficials i les capçades dels arbres. El sòl es troba cobert per una capa continua de fullarasca compactada. Un bon exemple són els boscos densos de pi roig (Pinus sylvestris), o també d'altres pins amb acícules curtes.

MODEL 9 GRUP FULLARASCA SOTA ARBRAT (2)
Descripció del model:
És molt semblant al model anterior, però el bosc es troba format per espècies de fulles més grans, formant un estrat de fullarasca menys compacta i més airejada. Els boscos de pins d'acícules llargues i rígides, com el pinastre (Pinus pinaster), o de frondoses amb fulles grans, com ara el castanyer (Castanea sativa), o el roure de fulla gran (Quercus petrea), són un bon exemple d'aquest model.

MODEL 10 GRUP FULLARASCA SOTA ARBRAT (3)
Descripció del model:
Pertanyen a aquest grup els boscos madurs i envellits amb una gran quantitat d'arbres caiguts per efecte de les ventades, nevades, malalties..., que originen grans acumulacions puntuals de combustible mort al sòl. Amb continuïtat vertical i horitzontal.
MODEL 11 GRUP BRANCADA (1)
Descripció del model:
Format per un bosc clar o aclarit, encara amb les restes d'esporga i de les aclarides disperses per tot el bosc. La fullarasca i les plantes herbàcies tapissen el sòl. Boscos clars, sotmesos a esporgues i en els quals no s'han recollit les restes vegetals són el millor exemple.

MODEL 12 GRUP BRANCADA (2)
Descripció del model:
Es tracta d’un bosc fortament explotat (treballat) però sense una recollida adequada de les restes; les restes de l'esporga o de les aclarides són de major diàmetre que en el model anterior. Aquestes cobreixen gran part del sòl i predominen per sobre de l'arbrat. Gran quantitat de fulles encara es troben en branques caigudes i no estan seques del tot. Boscos fortament aclarits, amb les restes escampades, són els que millor pertanyen a aquest model.