EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

CAPÍTOL 8
APLICACIONS DE LA TEORIA ECONÒMICA

1. INTRODUCCIÓ. L’ECONOMIA MATEMÀTICA

L'economia neoclàssica transformà l'economia clàssica en crear eines analítiques, entre les quals cal destacar l'anàlisi marginal, la qual és l'aplicació del càlcul infinitesimal (diferencial i integral) al comportament de la llar o de l'empresa i la determinació del preu en el mercat. És a partir de l'economia neoclàssica que s'inicià l'ús rigorós de les matemàtiques en l'anàlisi econòmica. Una de les aplicacions més rellevants de l'anàlisi marginal fou la sistematització de la teoria de l'oferta i la demanda, les quals són els determinants conjunts del preu i la quantitat d'alguna cosa (bé o servei) en un equilibri de mercat 1.

L'economia fou transformada després de la Segona Guerra Mundial (1939-45) amb l'ús de les matemàtiques en cada branca de la disciplina. A més del càlcul infinitesimal, els economistes començaren a fer ús de l'àlgebra matricial, mitjançant la qual pogueren afegir una dimensió quantitativa al model general d'equilibri de l'economia. Posteriorment, es començà a emprar la programació lineal a l'anàlisi de les activitats, amb la qual cosa seria possible l'aplicació de solucions numèriques als problemes industrials. Finalment, també es començà a fer ús de les equacions diferencials, integrals i recurrents (en diferències finites). Totes aquestes eines matemàtiques en l'economia s'uniren en un treball empíric conegut com l'econometria, que inclou la teoria econòmica, la construcció de models matemàtics, i les proves estadístiques dels pronòstics o prediccions econòmiques. A més de l'ús extens de les matemàtiques avançades, també s'incrementà l'interès en les causes de la riquesa de les nacions.

L'economia, com a disciplina acadèmica, utilitza, doncs, mètodes matemàtics a més dels mètodes literaris. L'economia es fonamenta en l'anàlisi rigorosa per mitjà dels mètodes quantitatius. L'economia matemàtica és l'aplicació dels mètodes matemàtics per representar una teoria econòmica o per analitzar els problemes proposats per l'economia. Inclou l'ús del càlcul i de l'àlgebra matricial. L'economia matemàtica permet la formulació i derivació de les relacions claus d'un model econòmic amb claredat, generalitat, rigor i simplicitat.

L'econometria és l'aplicació dels mètodes estadístics per analitzar les dades relacionades amb els models econòmics. Per exemple, una teoria pot proposar que una persona amb més educació, en termes mitjans, rebrà un salari superior que una d'altra que té menys educació, ceteris paribus 2. L'econometria, per mitjà de l'anàlisi de regressió multivariada estima la magnitud i la significança de la relació. L'econometria inclou també les relacions de les sèries temporals o cronològiques, les equacions simultànies i els diversos mètodes per pronosticar les variables futures.

L'economia matemàtica constitueix un excel·lent procediment per a descriure i explicar satisfactòriament les relacions entre les diferents variables econòmiques d'un territori qualsevol (municipi, comarca, regió, província, nació, estat) però mai no s'ha de confondre amb les tècniques matemàtiques de les quals es val l'Estadística. Aquestes tècniques fan possible la deter­minació de les relacions existents entre les dades observades, i es desenvolupen així generalitzacions empíriques que es poden utilitzar en la verificació dels principis analítics. L'economia matemàtica, d'altra banda, s'utilitza per a desenrotllar les generalitzacions analítiques de certs supòsits.

En general, veiem que la teoria econòmica contemporània inclou dos grans tipus de qüestions. El primer està constituït per la “teoria positiva”, que tracta dels principis que expliquen el funcionament d’una economia qualsevol, sense tenir en compte si els resultats obtinguts són o no desitja­bles d'acord a unes fites donades; el segon d'ells correspon a "l'economia del benestar”, i pretén valorar el comportament d’una economia en relació a uns objectius ideals3 . Així, per exemple, d'acord al primer tipus de teoria, el monopoli s'estudia sense entrar a considerar si els preus i les produccions resultants del mateix poden ésser compatibles amb els objec­tius socials o mediambientals perseguits, mentre que la teoria del benestar busca, precisa­ment, aconseguir aquests objectius.

Doncs bé, el "pilotatge" del sistema físic territorial 4, el coneixement exhaustiu del qual permet la Teoria Econòmica, constitueix, lògicament, una tasca fonamental en allò que podríem anomenar "Gestió del Territori".

1 La transformació del pensament clàssic al neoclàssic fou un canvi substancial en la perspectiva general de la teoria del valor. Anteriorment, per exemple, el valor d'un quilo de blat de moro es pensava que depenia només dels costos de la seva producció. Però, aquesta perspectiva tenia alguns problemes, entre els quals que els preus del mercat no reflectien sempre el "valor" del producte, tal com era definit, ja que les persones sovint estaven disposades a pagar més del que "valia". Així doncs, les teories del valor clàssiques donaren pas, gradualment, a una perspectiva en què el valor s'associava amb la relació entre l'objecte i la persona que volia comprar-lo, entre el cost de producció i un "element subjectiu", és a dir, en allò que ara mateix es coneix com l'"oferta" i la "demanda".

2 Ceteris paribus és una expressió d'origen llatí molt emprada en economia, que significa "mantenint-se tota la resta constant" o bé “tot el demés igual”. S'utilitza un escenari ceteris paribus quan només tenim en compte la relació causa-efecte utilitzant una sola variable, mantenint fix la resta per tal de reduir la complexitat del problema plantejat.

3 L'economia del benestar és la branca de l'economia que utilitza les tècniques de microeconomia per a determinar simultàniament l'eficiència d'una macroeconomia i la distribució de la renda i les seves conseqüències. El propòsit de l'economia del benestar és maximitzar el nivell de benestar social examinant les activitats econòmiques dels individus que conformen la societat, i no pas a la societat com una entitat. L'economia del benestar estudia el benestar de individus, i no de grups, comunitats ni societats, ja que la suposició bàsica és que els individus són la unitat bàsica de mesurament. Els individus realitzen judicis de valor en relació a llur benestar, el qual pot ser amesurat en termes monetaris o preferencials. El benestar social es refereix a l'estat utilitari de la societat. Es defineix com la sumatòria del benestar de tots els individus que conformen la societat. El benestar pot ser amesurat en termes de "dòlars", "euros" (unitats monetàries) o unitats d'utilitat cardinal o ordinal. El mètode cardinal sovint no s'utilitza ja que els problemes d'agregació fan que el resultat sigui poc precís.

4 La teoria general de sistemes (TGS) o teoria de sistemes o enfocament sistèmic és un esforç d'estudi interdisciplinari que tracta de trobar les propietats comuns a entitats, els sistemes, que es presenten en tots els nivells de la realitat, però que són objectiu tradicionalment de disciplines acadèmiques diferents. La seva posada en marxa s'atribueix al biòleg austríac Ludwig von Bertalanffy, que va encunyar la denominació a mitjan segle XXè.