EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

1.5. Una classificació dels béns i serveis

El concepte elasticitat fa referència a la sensibilitat de la quantitat demanada davant d’una variació del preu de un bé o servei. L’elasticitat-preu de la demanda mesura el grau en què varia la quantitat demanada quan varia el preu. És a dir, mesura fins a quin punt són sensibles els consumidors d’un producte a la variació dels preus d’aquell mateix producte. Tècnicament, aquest concepte s’expressa matemàticament com un quocient entre la variació percentual (%) de la quantitat demanada que es produeix quan el seu preu varia en un 1%, amb el ben entès de què es mantinguin fixos tots els altres factors que afecten la demanda (renda, preus dels altres béns o serveis, etc.)

Tanmateix, i per a unificar criteris de semàntica, considerem q la quantitat demandada d'un bé o servei i, conseqüentment, la funció de demanda, serà: q = f(p). Així doncs, es defineix el coeficient d'elasticitat demanda-preu d'aquesta manera:

 .

És conegut, endemés, que: q = f(p,y), on y és la renda disponible dels individus (renda per càpita menys els impostos). Si, en un model econòmic determinat, es considera p=ct., només restarà: q = f(y), expressió a la qual podríem anomenar funció de demanda-renda.

Altrament, definim el coeficient d'elasticitat demanda-renda així:                                         

 ,

més propera a la terminologia emprada pels tractadistes clàssics (Marshall, Moore, Cournot, Schultz).

Tot això ens permetrà dur a terme una classificació dels béns i serveis atenent al valor d'aquest darrer coeficient, a saber:
 


ER  > 1 Article de luxe (o de segona necessitat).
0 < ER < 1 Article de primera necessitat.
ER < 0 Bé inferior.

Com es pot comprovar, la majoria de les produccions pròpies o específiques del sector primari que ara ens ocupen (agrícoles, ramaderes, pesqueres i forestals) es consideren com articles de primera necessitat. Això es posa de manifest, amb dades actualitzades, al següent quadre, on es comparen els valors assolits a Espanya i USA:

QUADRE Núm.: 5.3.
COMPARATIVA D’ELASTICITATS DEMANDA-RENDA

TIPUS DE BÉNS

ESPANYA

U.S.A.

Productes porcins

-

-0,2

Aliments i begudes no alcohòliques

0,76

0,51

Energia per a ús domèstic (gas, elèctrica, aigua)

0,86

-

Electricitat

-

0,20

Tabac

1,05

0,64

Serveis mèdics

0,72

0,75

Begudes alcohòliques

0,88

1,54

Vivenda

1,41

1,04

Mobles, accessoris i estris domèstics

-

1,48

Automòbils

-

2,46

Transport públic

1,13

-0,36

Gasolina i petroli

-

0,48

FONT: Elaboració pròpia a partir de fonts diverses.