EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

4.2.2. L’actuació de la cooperativa agrària

Una vegada establert l'equilibri entre les concepcions empresarials cooperatives i les estrictament capitalistes i havent-hi certa oposició entre la Cooperativa i la Societat Mercantil, com a fórmules antagòniques que són, es precisa una eficaç actuació del propi sector cooperatiu i una adequada promoció per part del sector públic que permeti l'adequat desenrotllament de les Cooperatives.

L'actuació Cooperativa hauria de basar-se en un pla nacional que sortís de la constitució de les necessàries cooperatives en comú, que permetin d’aconseguir les unitats bàsiques d'adequades dimensions tècniques i econòmiques.

Així mateix, hauria d'elaborar-se un Pla nacional d'empreses cooperatives d'industrialització i transformació, com a mitjà d'incrementar el valor de la renda percebuda per l'agricultor, evitant l'atur estacional i regularitzant el caràcter cíclic o excedentari de determinades produccions agrícoles o ramaderes, molt característiques de les nostres comarques. Dites ajudes haurien de tenir caràcter complementari de les que ja estan previstes, per als mateixos fins, per l'Estat espanyol o la Unió Europea.

També s'haurien d'incloure en el Pla les necessitats d'associació i d'agrupació de cooperatives per a la comercialització i l'exportació, ensems que per la creació de Centres Exportadors Cooperatius. Un bon exemple d’això el tindríem, per exemple, en una futura Cooperativa de segon grau per a l’exportació d’arròs al delta de l’Ebre.

Un exemple recent d’allò que cal fer en el món cooperatiu de les nostres contrades el tenim a la comarca de la Ribera d’Ebre, que inicià l’any 2009 un procés planificador, liderat pel seu Consell Comarcal, amb l’objectiu de dinamitzar i enfortir l’economia cooperativa al territori de la seva jurisdicció. Un total de cinc cooperatives agràries de la comarca han participat l’any 2010 en un procés individualitzat de definició del seu pla estratègic i pla comercial, la qual cosa ha dotat aquestes institucions d’unes eines adequades per afrontar el seu futur d’una manera més sòlida i estable, sota uns criteris de professionalitat, competitivitat i visió empresarial.

Amb l’objectiu de continuar treballant en aquesta línia es plantegen diferents actuacions per a l’any 2011 dins el Pla de dinamització d’economia cooperativa. En aquest sentit, les actuacions a portar a terme es focalitzen a facilitar la consolidació dels processos d’intercooperació generats entre les cooperatives, facilitar els processos d’implantació de les diverses estratègies generades per les cooperatives participants en el projecte, acompanyar de manera pràctica el desenvolupament del creixement, millorar la comercialització i definir les polítiques de futur.
Un altre capítol, en realitat però no menys important, seria el Pla de formació professional i cooperatiu necessari per al bon funcionament del sistema.