EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

1.2.2. Necessitats d’aigua

1.2.2.1. Introducció

Es tracta de determinar quines són les necessitats reals de cada cultiu i la seva distribució al llarg de l'any per a què aplicant només les quantitats d'aigua que la planta necessita s’obtingui la màxima producció i qualitat, a la vegada que s’evitin excessos de drenatge que poden contaminar els aqüífers o en tot cas, s’utilitzi més aigua de la que és necessària per al conreu. Tot i que hi ha diferents experiments en curs i una bona part ja finalitzats i que han complert aquesta finalitat, l'equip lisimètric és el més rellevant.

En aquelles zones que tradicionalment s'han cultivat conreus com l'ametller i l'olivera i que podem utilitzar aigua dels regs de suport, cal veure quines estratègies de reg es poden fer servir (reg deficitari controlat i d'altres) per tal d'obtenir bones produccions. En aquesta línia hi ha tot un seguit de treballs amb més de 10 parcel·les experimentals en diferents zones de Catalunya.

S’han estudiat els consums hídrics mitjans dels fruiters cítrics, oliveres i alguns conreus d’horta a la zona regable del canal Xerta-Sénia. Per això, s’ha emprat el mètode mixt Thornthwaite i Blaney-Criddle, el qual ha donat lloc al quadre exposat a continuació, en el qual l’ETP (evapotranspiració potencial) ha estat calculada a partir de la coneguda fórmula de Blaney-Criddle:

ETP = (0,4572 · t  +  8,128) · p · k , essent:

t = temperatura mitjana del període (ºC).
p = percentatge d’hores de llum del període respecte del total anyal.
k = coeficient empíric estacional de consum.

Tot tenint en compte que el consum mitjà ve prou ben representat a la zona regable pels cítrics, s’ha tingut en compte l’esmentat conreu per al nostre estudi, les necessitats del qual resulten força coincidents amb les dotacions unitàries o mòduls de reg previstos a la concessió administrativa que és objecte del nostre estudi.