EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

2.3. Modificacions de l'oferta agrària

Les dites modificacions són degudes a la variació de l'estructura del sistema productiu, provocada pel canvi de les tècniques utilitzades; hi ha dues raons fonamentals per a explicar aquest canvi, a saber:
           - una major inversió;
           - l'aplicació del progrés tècnic ("Revolució verda")

Tot això es tradueix en un augment de la productivitat i de la producció agrària, com es pot comprovar als quadres següents per a tres àmbits geogràfics i sòcio-econòmics prou diferents:

QUADRE Núm.: 5.6.

EVOLUCIÓ DE LA PRODUCTIVITAT AGRÀRIA A USA

 

ANY

Producció agrària

Recursos agrícoles utilitzats

Productivitat dels recursos

1940

100

100

100

1960

158

106

149

1980

220

111

198

FONT: Elaboració pròpia.

QUADRE Núm.: 5.7.

EVOLUCIÓ DE LA PRODUCTIVITAT AGRÀRIA A ESPANYA

ANY

% Mà d'obra Agrícola

% Producció Agrícola sobre el P.I.B.

1954

45,0

22,5

1964

35,0

18,4

1969

30,2

15,3

FONT: Elaboració pròpia.

Tanmateix, l'elevació de la productivitat no és homogènia, ja que depèn dels diferents subsectors: vegem que el % de participació dels esmentats subsectors sobre el producte total agrari és, al nostre país:

QUADRE Núm.: 5.8.

PARTICIPACIÓ DELS SUBSECTORS (%) SOBRE EL PRODUCTE TOTAL AGRARI A ESPANYA

PRODUCCIÓ AGRÀRIA

1959-60

1969-70

1971-72

producció agrícola

65,50

57,06

54,42

producció ramadera

28,60

39,85

42,20

producció forestal

5,90

3,09

3,38

TOTAL

100,00

100,00

100,00

FONT: Elaboració pròpia.
                                    

Vegem a continuació el diferencial entre la productivitat de l'agricultura (Valor Afegit Brut al cost dels factors per persona ocupada a l'agricultura) i la productivitat en el conjunt de l'economia (Producte Interior Brut al cost dels factors per persona ocupada al conjunt de l'economia).

El càlcul d'aquest diferencial s'elabora amb quatre variables que es comporten de manera independent i a vegades contrària. Per aquest motiu la seva evolució presenta variacions molt significatives.

Quant a l'evolució del Valor Afegit Brut per persona ocupada a l'agricultura, vegem que aquest rati passa a Catalunya de 658.300 PTA (1981) a 2.166.600 PTA (1989), cosa que representa una augment, en pessetes corrents, del 229,1%. Al conjunt d’Espanya, l'increment fou del 172,4%. Aquest impressionant augment de la productivitat ve donat, en part per la important disminució de la població ocupada a l'agricultura catalana i espanyola, qüestió que ja ha estat comentada anteriorment. Des del 81 fins al 89 es duplicà el Valor Afegit Brut del sector agrari català amb un 29% menys d'ocupats.

L'evolució d'aquest rati per al conjunt de l'economia és més suau que a l'agricultura. A Catalunya passa de 1.619 milers de PTA (1981) a 3.733 milers de PTA (1989) la qual cosa representa un augment del 130,6%. Al conjunt d’Espanya l'increment fou del 135%.

Aquest diferent comportament ve donat per un increment menor del PIB que el VAB agrari i el creixement de l'ocupació al final del període (11,8%).

QUADRE Núm.: 5.9.
EVOLUCIÓ DE LA PRODUCTIVITAT AL CONJUNT DE
L'ECONOMIA
Espanya i Catalunya: 1981-1989 (en milions de PTA corrents)

 

PRODUCTE INTERIOR BRUT (PIB c.f.)

POBLACIÓ OCUPADA TOTAL (POT)

PIB/POT CONJUNT ECONOMIA

Any

Catalunya

Espanya

Catalunya

Espanya

Catalunya

Espanya

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

3.057.501
3.527.660
3.986.064
4.542.463
4.899.780
5.526.157
6.213.338
6.963.631
7.883.613

16.080.404
18.533.984
20.910.324
23.543.510
26.219.478
29.506.288
33.013.278
36.880.452
41.263.479

1.888,5
1.881,1
1.765,3
1.742,8
1.724,8
1.802,9
1.906,7
1.968,6
2.111,6

11.230,5
11.116,5
11.044,5
10.743,2
10.641,1
10.880,9
11.368,9
11.772,6
12.258,2

1.619
1.948
2.258
2.606
2.841
3.065
3.259
3.537
3.733

1.432
1.667
1.893
2.191
2.464
2.712
2.904
3.133
3.366

FONT: Enquesta de la Població Activa (EPA). Cuentas del Sector Agrario i Boletín Mensual de Estadística (MAPA). La Renda Agrària a Catalunya i Butlletí d'Estadística i Informació Agrària (DARP). INE i Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

 

QUADRE Núm.: 5.10.
EVOLUCIÓ DE LA PRODUCTIVITAT A L'AGRICULTURA
Espanya i Catalunya: 1981-1989 (en milions de PTA corrents)

 

VALOR AFEGIT BRUT AGRARI
 (VAB c.f.)

POBLACIÓ OCUPADA AGRÀRIA (POA)

VAB/POA ABRICULTURA

(VAB/POA)
 (PIB/POT)

Any

Catalunya

Espanya

Catalunya

Espanya

Catalunya

Espanya

Catalunya

Espanya

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

81.957
114.201
109.519
141.165
149.503
162.652
155.723
160.762
192.606

961.090
1.141.675
1.294.055
1.524.435
1.615.651
1.607.129
1.783.483
1.972.541
1.980.798

124,5
122,2
117,4
112,6
113,9
102,5
94,2
87,0
88,9

1.977,2
1.990,6
1.954,3
1.873,1
1.829,6
1.638,4
1.612,3
1.591,3
1.496,2

658
935
933
1.254
1.313
1.587
1.653
1.848
2.167

486
574
662
814
883
981
1.106
1.240
1.324

40,7
48,0
41,3
48,1
46,2
51,8
50,7
52,2
58,0

33,9
34,4
35,0
37,1
35,8
36,2
38,1
39,6
39,3

FONT: Enquesta Població Activa (EPA). Cuentas de Sector Agrario i Boletín Mensual de Extadística (MAPA). La Renda Agrària a Catalunya i Butlletí d'Estadística i Informació Agrària (DARP). INE i Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

Arran de tot el que hem comentat i sense passar per alt que estem tractant amb ratis agregats que no mostren les diferències internes del propi sector agrari (p.e. els porcicultors o els productors de fruita seca segur que tenen uns resultats diferents), en el període 81-89 s'experimenta una aproximació molt important en la productivitat de l'agricultura als altres sectors econòmics. Aquesta aproximació ha estat més acusada al sector agrari català que a l'espanyol 1.

Hem de plantejar la Política Agrària, doncs, considerant aquesta evolució i tendència dels sector agrari, ja que tant el consum d'una població amb nivells de vida creixents, com la pròpia transformació de l'estructura productiva del sector agrícola, porten a una disminució palesa de la importància relativa de l'agricultura al sistema econòmic general i a l'existència de un determinat  problema social (èxode rural).

1 Videte la publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya: La renda agrària a Catalunya. Macromagnituds 1989-90-91.