EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

2.3. El sector aqüícola

2.3.1. L’aqüicultura a Catalunya

El desenvolupament de l’aqüicultura a Catalunya és molt recent. D’ençà l’any 1986, l’accés als ajuts comunitaris adreçats a la millora de la comercialització pesquera i aqüícola i a l’orientació del sector aqüícola, ha propiciat la implantació de projectes d’establiment de cultius marins i l’engreix de peixos i mol·luscs.

L’evolució de la producció total d’aqüicultura a la dècada dels 90 del passat segle (de l’any 1992 al 1999) ha estat la que es mostra en el quadre 2.17:

QUADRE Núm.: 2.17.
EVOLUCIÓ DE L’AQÜICULTURA A CATALUNYA
DE L’ANY 1992 AL 1999

Any

1992

1993

1994

1995

Tones

4.932,731

3.483,370

3.399,984

3.964,504

Any

1996

1997

1998

1999

Tones

4.775,894

4.789,286

4.803,124

4.775,592

 

L’elevada producció aqüícola del 1992 es deu a una gran producció de les muscleres del delta de l’Ebre, la qual es va haver de reordenar disminuint el número de cordes de les muscleres, ja que era una producció massa elevada per a les badies del delta de l’Ebre. En els posteriors anys, com es pot observar en les dades del quadre i gràfic anteriors, aquesta producció es va racionalitzar i els augments de producció van correspondre principalment al cultiu de moixarra i secundàriament al de llobarro.

Al llarg dels anys, si es deixen a banda les dades de tellerina, navalla, rossellona i catxel, que no corresponen a activitats aqüícoles pròpiament dites, aleshores la producció aqüícola es manté molt similar a la de l’any anterior, fins i tot amb un petit increment.

L’evolució de la producció total de peixos (moixarra, llobarro, anguila, múgil i peix gat) en el mateix període, s’indica en el quadre següent 2.18:

QUADRE Núm.: 2.18.
EVOLUCIÓ DE L’AQÜICULTURA DE PEIXOS EN EL PERÍODE 1992-99

Any

1992

1993

1994

1995

Tones

14,970

343,700

323,600

559,723

Any

1996

1997

1998

1999

Tones

550,609

626,328

836,684

1.185,617

 

L’evolució de la producció de mol·luscs (musclo, ostró, rossellona, tellerina, navalla i catxel), tenint en compte la reordenació efectuada en les muscleres del delta de l’Ebre el 1992, ha estat la que es mostra al quadre 2.19.

QUADRE Núm.: 2.19.
EVOLUCIÓ DE L’AQÜICULTURA DE MOL·LUSCS EN EL
PERÍODE 1992-99

Any

1992

1993

1994

1995

Tones

4.917,761

3.139,670

3.076,384

3.402,781

Any

1996

1997

1998

1999

Tones

4.225,285

4.162,958

3.966,440

3.589,975