EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

3. EL REAJUSTAMENT DELS RECURSOS AGRÍCOLES AL CREIXEMENT ECONÒMIC

Hem donat, fins ara, una visió de la situació actual i de l'evolució previsible, en un futur relativament proper, del nombre i de la superfície de les explotacions agràries a la regió catalana de l’Ebre (veure capítols 2, 3 i 4 d'aquest treball). Ara bé, des de la perspectiva de la gestió dels afers públics, podríem preguntar-nos: quins són els principals problemes estructurals agraris a casa nostra i quina és la seva solució més adient?
Partim de la hipòtesi que la següent funció de producció agrícola en funció dels factors clàssics de producció, més la tecnologia:
 
Q = f(K,L,T,t)    

            Q = Productivitat agrícola global

            K = capital
            T = terra de cultiu
            L = mà d'obra (treball)
            t = nivell tecnològic

                        
que és una funció creixent. Això ens permetrà d'estudiar l'evolució previsible dels recursos agrícoles en general, i per a la zona d'estudi en particular.

Doncs bé, intentarem a continuació resumir breument la problemàtica que se'n deriva:

La producció agrícola ha d'acomodar-se a la demanda existent, el creixement de la qual hem vist que és reduïda. Conseqüentment, la quantitat de recursos agrícoles utilitzats no ha d'augmentar excessivament per satisfer la demanda. Tenint en compte, a més, que les innovacions tecnològiques permeten un creixement notori de la producció agrícola, es conclou que hi ha poc marge per a l’increment dels recursos utilitzats a l'agricultura.

D'altra banda, l'important avanç de la tecnologia agrícola ha produït les següents conseqüències:

1.- Augment del Producte Agrari, sense que s'elevi la quantitat de recursos utilitzats.
2.- Substitució de la mà d'obra per capital.

Aquesta capitalització de l'agricultura es produeix, fonamentalment, per dues raons:

* major productivitat del capital.
* elevació dels salaris agrícoles, la qual cosa redueix el marge de la seva competitivitat.

Vegem, ara, unes dades sobre la utilització de diferents "inputs" al sector agrícola d'USA, corresponents als factors clàssics de la producció, a la primera part del segle passat:

QUADRE Núm.: 5.11.
UTILITZACIÓ D'INPUTS AL SECTOR AGRÍCOLA D'USA

ANY

Mà d'obra

Capital

Terra

TOTAL

Índex d'utilització de recursos totals

1910

74,6

16,7

8,7

100

100,0

1920

70,1

21,6

8,3

100

113,4

1930

65,8

25,9

8,3

100

115,2

1940

58,6

32,3

9,1

100

115,6

1950

41,8

49,3

8,9

100

119,8

1960

30,1

61,4

8,5

100

121,3

FONT: Elaboració pròpia.

D'estudiar, com ara hem fet, el capteniment dels diferents "inputs" del sistema productiu agrari a diversos països avançats veurem com, a llarg termini, hi ha una reducció important de la mà d'obra i una major utilització de capital a l'agricultura dels països avançats. Endemés, això passa d'una forma i amb una intensitat diferents a cada tipus de cultiu i a cada comarca amb característiques diverses.