EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

2.3. Minves en l’operació d’assecatge

2.3.1. Càlcul teòric de les minves
El temps d'assecat d'un sòlid humit es determina per la integració entre les humitats inicial i final de l'equació de la velocitat d'assecat. Feta la integració esmentada:Per tal de resoldre aquesta equació, hem de conèixer la velocitat d'assecat W que és funció de la humitat (X), i, en general, distingirem dos períodes diferents:

a) Període avant crític: És el període en el qual la humitat del sòlid disminueix linealment amb el temps d'assecat o el que és el mateix, que durant aquest període la velocitat d'assecat és constant. La humitat del sòlid disminueix linealment fins a un valor d'humitat crític (Xc).
 
b) Període post crític: És el període en el qual la velocitat d'assecat disminueix fins que s'anul·la. Comença amb la humitat crítica fins que arriba a la humitat final o humitat d'equilibri.

Altrament, la expressió general que regula les minves en pes que es produeixen en el procés d’assecatge de l’arròs-closca, ve donada per la formulació:

Pf = (100 - % Hi) x Pi/(100 - % Hf), o també:

Pi (100 - % Hi) = Pf (100 - % Hf), d’on:

; en el nostre cas, fent dues passades d’assecatge per tal de rebaixar la humitat de l’arròs-closca del 22% al 14%, que és tal com estan dissenyades aquestes instal·lacions, es tindrà una relació entre el pes final i l’inicial de:

Amb la qual cosa, el pes final del producte sec quedarà determinat per l’expressió:

Pf = Pi x 0’907

que suposa una minva de l’ordre del: (1-0’907) x 100 = 9’3%, que, tanmateix, com es pot comprovar a la taula que normalment s’aplica en aquests casos i que s’adjunta a continuació, seria del ordre del 9’83%, a la qual caldrà afegir les pèrdues per manipulació, o sigui:

9’830 + 0’125 = 9’955% @ 10%

Vegem ara, alternativament, el cost comparatiu de l’operació d’assecatge i neteja normals en les Cooperatives i altres empreses de la zona, afegint altres conceptes:

Decrement mitjà de la humitat del gra: 22% → 14%

Fent ara el promig de descomptes en funció de les varietats cultivades i les corresponents ponderacions amb les quantitats previsibles de cadascuna d’elles (50%), tot multiplicant per 1’4 (1’5 segons la normativa de les Cooperatives) els graus d’humitat a rebaixar en el cas de l’arròs “Bomba” i per 1’8 (1’9 segons la mateixa normativa) en el cas de les varietats tipus “Bahia” o “Carnaroli”, s’obté:

∆ = 8% x 1’6 = 12’8%
                                                   +   4’2% (Impureses)
                                                      17’0% de descompte en pes

Amb la qual cosa, per cada quilogram d’arròs humit i brut en resta:

1 Kg. → 830 grs. d’arròs sec i net.

Considerant, ara, un preu mitjà de l’arròs-closca sec de 0’60 €/Kg. en base a les darreres liquidacions de campanya efectuades a la zona (anys 2011-2012), fent una mitjana aritmètica ponderada dels preus esperables de les varietats “Bomba”, “Carnaroli” i “Gleva”, es tindrà una repercussió unitària de:

0’60 €/Kg. x 0’17 = 0’102 €/Kg.

que, com es pot comprovar resulta força semblant al que es dedueix del cost de l’operació d’assecatge que tindrà lloc a les instal·lacions aquí contemplades segons els càlculs anteriorment efectuats (0’035 + 0’079 = 0’114 €/Kg.).

2.3.2. Taula de minves “standard” aplicable a l’operació d’assecatge
 
A continuació s’adjunta una taula-tipus aplicable a les operacions d’assecatge de l’arròs-closca, a saber:

QUADRE Núm.: 13.3.
TAULA DE MINVES PER L’ASSECATGE DE L’ARRÒS-CLOSCA

% HUMITAT

% MINVA

% HUMITAT

% MINVA

% HUMITAT

% MINVA

14,10

0,69

17,80

4,97

21,50

9,25

14,20

0,81

17,90

5,09

21,60

9,36

14,30

0,92

18,00

5,20

21,70

9,48

14,40

1,04

18,10

5,32

21,80

9,60

14,50

1,16

18,20

5,43

21,90

9,71

14,60

1,27

18,30

5,55

22,00

9,83

14,70

1,39

18,40

5,66

22,10

9,94

14,80

1,50

18,50

5,78

22,20

10,06

14,90

1,62

18,60

5,90

22,30

10,17

15,00

1,73

18,70

6,01

22,40

10,29

15,10

1,85

18,80

6,13

22,50

10,40

15,20

1,97

18,90

6,24

22,60

10,52

15,30

2,08

19,00

6,36

22,70

10,64

15,40

2,20

19,10

6,47

22,80

10,75

15,50

2,31

19,20

6,59

22,90

10,87

15,60

2,43

19,30

6,70

23,00

10,98

15,70

2,54

19,40

6,82

23,10

11,10

15,80

2,66

19,50

6,94

23,20

11,21

(continua a la pàgina següent)

% HUMITAT

% MINVA

% HUMITAT

% MINVA

% HUMITAT

% MINVA

15,90

2,77

19,60

7,05

23,30

11,33

16,00

2,89

19,70

7,17

23,40

11,44

16,10

3,01

19,80

7,28

23,50

11,56

16,20

3,12

19,90

7,40

23,60

11,68

16,30

3,24

20,00

7,51

23,70

11,79

16,40

3,35

20,10

7,63

23,80

11,91

16,50

3,47

20,20

7,75

23,90

12,02

16,60

3,58

20,30

7,86

24,00

12,14

16,70

3,70

20,40

7,98

24,10

12,25

16,80

3,81

20,50

8,09

24,20

12,37

16,90

3,93

20,60

8,21

24,30

12,48

17,00

4,05

20,70

8,32

24,40

12,60

17,10

4,16

20,80

8,44

24,50

12,72

17,20

4,28

20,90

8,55

24,60

12,83

17,30

4,39

21,00

8,67

24,70

12,95

17,40

4,51

21,10

8,79

24,80

13,06

17,50

4,62

21,20

8,90

24,90

13,18

17,60

4,74

21,30

9,02

25,00

13,29

17,70

4,86

21,40

9,13

--

--

MINVA PER MANIPULACIÓ: ADDICIONAR UN 0’125 %
2.3.3. Normes generals de campanya referides a l’operació d’assecatge a les cooperatives arrossaires de la zona 

2.3.3.1. Entrada d’arròs closca

S’acceptarà la entrada d’arròs closca fins a un 25% d’humitat, recomanant que el grau òptim de entrada de l’arròs closca es de 19% al 22%.

A totes les partides superiors al 25% d’humitat, els agricultors podran rebaixar, si ho desitgen, i pel seu compte, el percentatge d’humitat als sequers a l’aire lliure. Aquest arròs, un cop rebaixada la seva humitat a menys del 25%, serà entrat a les instal·lacions amb l’horari que millor li convingui.

S’agafaran mostres de l’arròs closca entrat diàriament pels productors que quedaran en poder del comprador. Posteriorment s’efectuaran els dictàmens corresponents aplicant, segons els resultats obtinguts, les bonificacions o demèrits que corresponguin.

La base per aplicar les humitats és del 14% incrementant-se els descomptes per aquest concepte en un 0,95 per cent per cada mig punt fins al 25% per l’arròs rodó tipus Japonica. Per a l’arròs de la varietat “Bomba” el descompte a practicar serà del 0,75% i per al “Carnaroli” del 0,775%.

2.3.3.2. Impureses

Es farà el descompte del percentatge que surti a l’analítica de la mostra. Els descomptes fixos en impureses a practicar seran els següents:

  • Augment d’un punt per l’arròs entre 14 i 19% d’humitat.
  • Augment de dos punts per l’arròs de 19,1 a 22% d’humitat.
  • Augment de tres punts per l’arròs entre 22,1 a 25% d’humitat.
  • Amb més del 10% d’impureses no s’admetrà l’arròs.

2.3.3.3. Normes de caràcter general

1) Si es produïssin col·lapses d’entrada o avaries imprevistes en el funcionament de les assecadores, el comprador quedarà facultat per fixar el percentatge d’humitat d’entrada, inclòs tallar l’entrada, si fos necessari.

2) Es sancionarà amb rigor tots aquells camuflaments d’arròs molt humits o bruts, que s’intentin passar per sota de les càrregues d’arròs normal a dojo. Els vehicles de transport compliran, amb tot moment, amb les normes higièniques i de seguretat legalment exigibles.

3) Es vigilarà la descàrrega, demeritant amb un mínim de 18 €/tona del total transportat pel vehicle, sobre les partides que continguin llavors de "agram" o "mill", segons la mostra que s’agafarà oportunament en el moment de la descàrrega.

4) Es considerarà  arròs normal quan el seu contingut de grans verds no sigui superior al 8%. En grans rojos es considerarà normal un contingut fins el 3%. Quan se sobrepassin aquests percentatges, s’aplicarà un descompte de 0,90 € per punt i tona.
5) Per cada gra de blat, ordi, altres cereals o similars detectat a una mostra, (1/2 quilo d’arròs), se sancionarà amb 6,01 €/tona d’arròs net, fins a un màxim de 30,05 €/tona. La detecció es pot realitzar al laboratori o bé en el mateix moment d’efectuar la descàrrega.

6) El rendiment en sencers segons el dictamen del laboratori del comprador de cada grup de varietats, a partir del qual es faran els abonament i càrrecs al productor, serà el rendiment mitjà en grans sencers de tot l’arròs de cada grup de varietats entrat en campanya. El valor del sencer d’una varietat d’arròs serà el 0,60% del preu de liquidació de dita varietat. A partir dels rendiments expressats es bonificaran sense límit amb el valor del sencer multiplicat pel número d’aquests i tona, totes les mostres que sobrepassin els rendiments dits. També, a partir dels rendiments expressats, es demeritaran amb el valor del sencer que correspongui a la varietat, multiplicat pel número d’aquests i fins un màxim de 20 sencers, totes les mostres els resultats de les quals siguin inferiors als rendiments esmentats.

7) Els resultats per rendiments s’aplicaran a l’última liquidació.