EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

2.2. Minva de la collita d’arròs amb pellofa per efecte de la reducció de la fertilització nitrogenada

Mitjançant aquest estudi, es pretén determinar objectivament l’import que s’ha de satisfer als titulars d’explotacions arrossaires del delta de l’Ebre que acompleixin els compromisos escaients amb el contracte global d’explotació corresponent. L’actuació objecte és la gestió de les zones humides incloses en el conveni Ramsar, consistent en la millora de la biodiversitat, la preservació i el desenvolupament dels sistemes agraris de gran valor mediambiental mitjançant tècniques respectuoses amb el medi ambient, per donar resposta a la creixent demanda de la població quant a la sostenibilitat dels ecosistemes marismàtics i arrossaires.

Per a la millora de la qualitat mediambiental de les aigües i les terres dedicades al conreu de l’arròs, es portaran a terme accions per a la conservació de la superfície inundada, així com la regulació i racionalització de la utilització de fertilitzants i productes fitosanitaris ecotòxics. Es permet el conreu al mateix temps que la inundació de la parcel·la durant èpoques perllongades de l’any, ja que això beneficia l’avifauna, tot evitant l’abandonament de les terres.

a) En el cas més favorable, considerant el llibre de Josep Ma. Franquet i Cinta Borràs Variedades y mejora del arroz (Ed. Universitat Internacional de Catalunya, Tortosa, 2004), pp. 24-25, tenint en compte una aportació mitjana de fons de 150 kg N2/ha, sense considerar aportacions eventuals en cobertora de l’ordre de 50 kg N2/ha, es tindria una reducció de l’aportació nitrogenada aconsellable per a  aquest conreu de:

,

que, considerant una proporció generalment acceptada, implicaria una reducció en el rendiment de la collita de la meitat d’aquesta disminució, o sigui, del »10%. Cal tenir present que la dosi d’adobat que s’obliga al pagès deltaic per tal de percebre els ajuts corresponents és d’un màxim de 120 kg N2/ha per a l’arròs de gra curt i de 130 kg N2/ha per a l’arròs de gra llarg. Això implicaria una ajuda necessària de 553,39 €/ha, tal com es pot comprovar en el següent quadre en concepte de “lucre cessant” (168,00 €/ha).

Les diferents estimacions del “lucre cessant” que figuren al quadre anterior es justifiquen d’aquesta manera:

Lucre cessant mesures agroambientals
1998-2007

 

En alguna proposta, el DAR calculava els diferents conceptes i adjuntaven una nota en què comentaven literalment: "La intensitat de l'ajuda aplicada serà variable en funció del tipus de beneficiari: 100 % per a superfície d'agricultors professionals i 80 % per a superfícies d'agricultors no professionals".

Rendiment (kg/ha)

7.000

Reducció

5 %

Preu kg

0,29810 €

 

104,34 €

 

 

 

 

Lucre cessant mesures agroambientals amb 10 % reducció de producció

 

 

 

 

Rendiment (kg/ha)

7.000

La disminució de la compensació entre les últimes mesures agroambientals i la nova proposta és de 36,63 € per als agricultors professionals i de 109,63 € per als no professionals.

 

 

Reducció

10 %

Preu kg

0,29810 €

 

208,67 €

 

 

 

 

Lucre cessant 10 % reducció de producció preu 2007 amb €/kg actuals

Rendiment (kg/ha)

7.000

 

 

 

 

Reducció

10 %

 

 

 

 

Preu kg

0,24 €

 

 

 

 

 

168,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucre cessant Nova Proposta del DAR 2008-2012

 

 

 

 

Rendiment (kg/ha)

7.000

 

 

 

 

Reducció

5 %

 

 

 

 

Preu kg

0,24 €

 

 

 

 

 

84,00 €

 

 

 

 

b) Segons el conegut llibre Tratado de fitotecnia general, de P. Urbano Terrón (Ed. Mundi-Prensa, Madrid, 1992), pàg. 474, l’arròs té la següent necessitat de N2 en funció del rendiment esperable de la collita:

O sigui, que per a una producció mitjana esperada de 7.000 kg/ha, caldrien:

7.000 ´ 0,024 = 168 kg/ha, cosa que coincideix bastant amb l’expressat al llibre citat al supòsit a), considerant les necessitats d’adobat químic en cobertora. Això representa una reducció de l’aportació nitrogenada obligada de l’ordre de:
,

la qual cosa implicaria una reducció en el rendiment de la collita del »14%.

c)  Aprofundint encara més en l’estudi anterior, s’obtindria la taula de rendiments de l’arròs paddy o amb pellofa següent, en funció de les aportacions nitrogenades. Per tot això, s’ha construït aquesta taula:

Rendiment kg/ha (yi)

Coeficient de
conversió

xi (UF)

5.000

®0,020®

100 kg N2/ha

6.000

®0,022®

132 kg N2/ha

7.000

®0,024®

168 kg N2/ha

8.000

®0,026®

208 kg N2/ha

9.000

®0,028®

252 kg N2/ha

10.000

®0,030®

300 kg N2/ha

Aquesta seqüència és una clara demostració de la llei dels rendiments decreixents. Una interpolació simple conduiria a:

          1.000 kg/ha ----- 32 kgN2/ha
                                                            
                x  kg/ha ----- 20 kgN2/ha

O sigui, ens portaria a un rendiment de 5.625 kg/ha, que representa una disminució de la collita de: 7.000 – 5.625 = 1.375 kg/ha; o sia:

Després, per a la consecució d’una major exactitud en els càlculs que no vagi en detriment d’una major facilitat comprensiva i operativa, s’ha portat a efecte l’ajust estadístic minimoquadràtic corresponent per regressió no lineal a una funció potencial, amb els resultats següents:

Producció (kg./ha)

UF N2 /ha

5.000

100

6.000

132

7.000

168

8.000

208

9.000

252

10.000

300

 

La corba de tendència potencial estimada, que se superposa pràcticament a la real, amb un coeficient de determinació o crític molt elevat (R2 = 0,9998) ofereix, com es pot comprovar en el gràfic anterior, per a una dosi de N2 de 120 UF/ha, un rendiment de l’arròs amb pellofa o paddy de 5.600 kg/ha, la qual cosa representaria una minva de collita de:

7.000 – 5.600 = 1.400 kg, o sia:

, plenament concordant amb la determinació anterior.

Per a la seva elaboració, s’ha tingut en compte el quadre auxiliar de càlcul següent:


Lucre cessant considerant un 20 % de reducció de producció, preu 2007, amb €/kg actuals

Rendiment (kg/ha)

7.000

Reducció

-20 %

Preu per kg.

0,24 €

 

336,00 €

Cal tenir present, a més a més, que la simple actualització segons l’índex de preus de consum (IPC) que publica, amb caràcter oficial, l’Institut Nacional d’Estadística (INE), de l’import de la compensació agroambiental fixada per a l’any 1998, ens portaria actualment a un import semblant a l’obtingut de 721,39 €/ha, sempre considerant una reducció de la producció del 20 %, tal com hem estat demostrant que es produeix efectivament.

Per totes les raons exposades, i sense entrar en altres consideracions relatives a la diferenciació entre els agricultors professionals o no i la retirada de la palla, creiem que, en cap cas, la compensació de l’administració per l’aplicació al delta de l’Ebre de les mesures agroambientals no pot ser inferior als 722,00 €/ha anteriorment justificats.