EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

7.5. Mecanització a la regió de l'Ebre

Pel que es refereix al territori objecte del nostre estudi diferenciat, podem veure com ha evolucionat, en el període 1982-1989, el cens de maquinària agrícola en règim de propietat exclusiva de les explotacions agràries de la zona, segons les diferents màquines emprades, que veurem a continuació. a) Tractors: per al conjunt de la regió, el seu nombre s'ha incrementat en un 8,82% en el període esmentat, mentre que al conjunt de Catalunya ho feia solament en un 5,20%. b) Motocultors: de la mateixa manera, el seu nombre s'incrementa en un 8,77% mentre al conjunt nacional català ho fa, de manera semblant, en un 9,60%. c) Segadores i batedores de cereals: aquí, la diferència relativa a favor de la regió de l'Ebre és molt significativa, ja que el nombre d'aquestes màquines creix un 134,18% a la regió mentre que al conjunt català ho fa només un 2,50% tot destacant, singularment, l'increment que es produeix a la comarca de Ribera d'Ebre, on es passa de 6 a 90 unitats. d) Recollidores-empaquetadores(de palla o fenc): també aquí es produeix un increment important a la regió de l'Ebre (76,92%), si bé és cert que el nombre d'aquestes màquines resulta escassament significatiu per la seva quantia en termes absoluts. Altrament, al conjunt català, l'increment per aquest concepte és del 20,98% 1.

Si ara analitzem el període 1989-1999, vegem que: a) Tractors: per al conjunt de la regió, el seu nombre s'ha incrementat en un 9,18 % en el període esmentat, mentre que al conjunt de Catalunya disminuïa en un 5,23 %. b) Motocultors: de la mateixa manera, el seu nombre minva en un 5,76 % mentre al conjunt nacional català ho fa, més acusadament, en un 22,84 %. c) Segadores i batedores de cereals: aquí, la diferència relativa és molt significativa, ja que el nombre d'aquestes màquines minva un 44,86 % a la regió mentre que al conjunt català ho fa només en un 12,68 % tot destacant, singularment, la gran davallada que es produeix a la comarca de Ribera d'Ebre, on es passa de 90 a 10 unitats, probablement com a conseqüència del gran increment ja assenyalat que es produí per aquest concepte al decenni anterior. d) Recollidores-empaquetadores(de palla o fenc): aquí es produeix un increment important a la regió de l'Ebre (43,48 %), si bé és cert que el nombre d'aquestes màquines resulta escassament significatiu per la seva quantia en termes absoluts. Altrament, al conjunt català, es produeix una disminució per aquest concepte del 21,80 %.

1 Per a la consecució de més especificacions i detalls en relació a aquest mateix tema, pot consultar-se l'annex núm.: 2 ("El Cens i altres estadístiques agràries a la Regió de l'Ebre"), quadre núm.: A2-51.