EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

- BIBLIOGRAFIA I FONS DOCUMENTALS -
    


(*)   Bibliografia local.
(**)   Bibliografia general.
(***)   Bibliografia recomanada.

1.-Aitken, A.C. Determinants and Matrices. New York. Interscience, 1951. (**).
     
2.-Alcaide Inchausti, A.; Arenales Abad, C.; Rodríguez Ruiz, J.Estadística (Introducción). Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid, 1987. 408 pàg. (**).

3.-ALCAIDE INCHAUSTI, A. Análisis econométrico sobre la distribución de los gastos de las familias españolas. Madrid, 1959. (**).
    
4.-Alcaide Inchausti, A. Estadística (Introducción). Unidades Didácticas. Ed. Gráficas Torroba. Madrid, 1974.(**).

5.-ALCAIDE INCHAUSTI, A. Estadística Económica. Ed. SAETA. Madrid, 1973. (**).
     
6.-Alcaide,  A.;  Rodríguez,  J.;  Prieto,  E; Samamed, O. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Matemáticas I (Economia y Empresa).  Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. Madrid, 1988. 770 pàg. (**).
    
7.-Allen, R.G.D. Mathematical Analysis for Economists. Londres, Macmillan, 1938. (**).

8.-AMAT, O. Anàlisi dels factors d’èxit del cooperativisme agrari a Catalunya (Tesi Doctoral). Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA). Barcelona, 1991. (***).

9.-Ballarín, A. Derecho agrario. Ed. Rev. Dcho. Privado. Madrid, 1965. (**).
     10.-Ballestero Pareja, E. Contabilidad Agraria. Ed. Mundi-Prensa. Madrid, 1969. (**).
    
11.-BANCA CATALANA.  Evolució Econòmica de Catalunya 1992. 187 pàg. (**).

12.-BANCO ATLÁNTICO. Servicio de Estudios. Cuestiones agrarias. 107 pàg. (**).
    
13.-BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO. Anuario del Mercado Español, 1993. 270 pàg. (**).

14.-BARTUAL FIGUERAS, M. T. L’opció de la pluriactivitat agrària. El cas del delta de l’Ebre. Tesi doctoral. Barcelona, 2002. 462 pàg. (*).

15.-Baumol, W.J. Economic Dynamics. New York, Macmillan, 1951. (**).
    
16.-BEGUER PIÑOL, M. Llinatges tortosins. Col·lecció Dertosa. Tortosa, 1980. 198 pàg. (*).

17.-Bernat Juanós, C. Mecanització Agrícola. Bona utilització i rendiment econòmic dels equips. Obra Agrícola de la Caixa de Pensions. Barcelona, 1983. (**).
    
18.-Besnier, F.; Martínez Cuétara, L.; Suárez, J. Apuntes de Gestión Agraria. Servicio de Extensión Agraria, 1968. (**).
    
19.-Birkhoff, G.; MacLane, S. A Survey of Modern Algebra. Ed. revisada, New York, Macmillan, 1953. (***).
    
20.-Black, J.D. Administración, Organización y Técnica en la Agricultura de Explotaciones Agrícolas. Imp. Juvenil. Barcelona,1962. (**).

21.-BORRÁS PAMIES, C.; FRANQUET BERNIS, J.M. Cultiu intensiu de l’anguila europea. Ed. Antinea. Vinaròs, 2002. 384 pàg. (*).
    
22.-CABALLER, V.; JULIÀ, J.F.; SEGURA, B. Las cooperativas valencianas: un análisis empresarial. Generalitat Valenciana. Conselleria d’Agricultura i Pesca. València, 1987. (**).

23.-Caixa d'Estalvis de Catalunya. L'economia del Baix Ebre. Volum I. Estructura i dinàmica sòcio-econòmica. Tallers Gràfics Hostench, S.A. Barcelona, setembre de 1985. 393 pàg. (*).

24.-Caixa d'Estalvis de Catalunya. L'economia del Baix Ebre. Volum II. Els antecedents històrics. Tallers Gràfics Hostench, S.A. Barcelona, setembre de 1985. 301 pàg. (*).
25.-Caixa d'Estalvis de Catalunya. La Ribera d’Ebre. Transformacions sòcio-econòmiques i perspectives de futur. Tallers Gràfics Hostench, S.A. Barcelona, setembre de 1989. 553 pàg. (*).

26.-Caixa d'Estalvis de Catalunya. El Montsià. Estructura i dinàmica sòcio-econòmica. Tallers Gràfics Hostench, S.A. Barcelona, desembre de 1982. 473 pàg. (*).

27.-Camilleri Lapeyre, A. La influencia de la movilidad de la mano de obra agrícola. Rev. Estudios Agro-Sociales. núm.: 58. Madrid, 1967. (**).
    
28.-Camilleri Lapeyre, A. La diversidad regional y la reforma agraria. Instituto de Estudios Sindicales, Sociales y Cooperativos. Madrid, 1969. (**).
    
29.-Carot Alonso, V.; Romero Villafranca, R. Orientaciones para el aprovechamiento de los futuros regadíos de la zona media de Valencia. I, análisis de la situación actual en una subzona piloto. Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA). València, 1971. 146 pàg. (*).
    
30.-CARRERA I PUJAL, J. Historia de la economía española. 1943-47. (**).

31.-CARRERA I PUJAL, J. Historia política y económica de Cataluña. Siglos XVI, XVII y XVIII. 1945-48. (***).

32.-CASAS SÁNCHEZ, J. M.; SANTOS PEÑAS, J. Introducción a la Estadística para Economía y Administración de Empresas. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S. A. (CEURA). Madrid, 1995. 920 pàg. (**).

33.-CASTAÑEDA, J. Lecciones de Teoría Económica. Editorial Aguilar. Madrid, 1968. 739 pàg. (***).

34.-Comissió Interdepartamental de Recerca i  Innovació Tecnològica. CIRIT. Camps inundats. Deltebre (Baix Ebre). TROBADA AMB LA CIENCIA. GENERALITAT DE CATALUNYA. 26-6/2-7 DE 1992. (*).
    
35.-CONSORCI D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA. Servei del Banc d’Estadístiques municipals (BEM). Barcelona. (**).

36.-Costa, J. Colectivismo agrario. Alianza Editorial. Madrid, 1967. (**).
    
37.-Counrant, R. Differential and Integral Calculus. Londres, Blackie, 1934. (**).
    
38.-Chombart de Lauwe, J.; Poitevin, J.; Tirel, J.C. Moderna gestión de las explotaciones agrícolas. (Versió espanyola de Fernando Ruiz García). Ed. Mundi-Prensa. Madrid, 1965. (**).
    
39.-DEFOURNY, J. Un aperçu general du secteur de l’economie sociale dans le communauté europeène. CIRIEC. (**).

40.-Departament de Relacions Agràries. Butlletí d'informació agrària  nÚM:  284.  Les unitats  mínimes de conreu.  Manresa, 1 de juliol de 1983. (**).

41.-DESBAZEILLE, G. Ejercicios y problemas de investigación operativa. Ediciones ICE, Selecciones de economía de la empresa. Madrid, 1969. 358 pàg. (**).

42.-Desclaude, G.; Tondut, J. Gestión de la Empresa Agraria.  Versió espanyola de Nicolás López de Coca F.-Valencia, Mundi-Prensa, 1970. (**).
    
43.-Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, nº: 330 - 20 de maig de 1983. (**).
    
44.-DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. La sociedad española en el siglo XVIII. 1956. (***).

45.-Echeverría, A. Mª. La societat Cooperativa. El seu concepte i estructura segons la Llei Catalana de Cooperatives 4/1983. ESICO. Barcelona, 1983. 281 pàg. (**).
    
46.-Escuela Superior Técnica Empresarial Agrícola. Plan general de Contabilidad Analítica Agraria. Centro de Gestión. Córdoba, 1965. (**).

47.-FABREGAT GALCERÀ, E. La pesca a la regió de l’Ebre: el riu, el Delta i el mar. Núm. 16 de la col·lecció “Estudis del Museu Marítim de Barcelona”. Barcelona, 2011. (*).
    
48.-Fernández Peña, E. Contabilidad de Costes de la Empresa Agraria. Organización Sindical. Curso de Formación Empresarial Agraria por Correspondencia, 1965-1966. (**).
    
49.-Fine, H.B. Calculus. New York, Macmillan, 1937. (***).

50.-FISHER, R.A. Statistical Methods for Research Workers. Oliver & Boyd, Ltd., Edimburg i Londres, 1954. (**).

51.-FISHER, R.A. i YATES, F. Statistical Tables for Biological, Agricultural amb Medical Research. 4a Ed.Oliver & Boyd. Ltd., Edimburg i Londres, 1953. (**).

52.-FISHER, R.A. The Design of Experiments. Oliver & Boyd, Ltd. Edimburg i Londres, 1951. (**).

53.-Franquet Bernis, J.M. A vueltas con las superficies. Setmanari La Voz del Bajo Ebro, núm.: 1.178, del 28 de març del 1980 pàg.: 13. (**).
    
54.-Franquet Bernis, J.M. Análisis Territorial. ("División, Organización y  Gestión  del  Territorio"). vol.I. UNED. Centro Asociado de Tortosa. CADUP. Estudios 1990/91. Tortosa, 1991. 571 pàg. (**).

55.-Franquet Bernis, J.M. L'organització territorial en vegueries: Un model racional per a Catalunya. Institut d'Estudis Dertosenses. Tortosa, 1991. 353 pàg. (**).
    
56.-Franquet Bernis, J.M. Estructura de la propietat agrària. Aplicació a la regió catalana de l’Ebre. Diputació de Tarragona. Tortosa, 1998. 302 pàg. (*).

57.-Franquet Bernis, J.M. ¿Por qué los ricos son más ricos en los países pobres?. Ed.: Littera-Books, S.L. Barcelona, 2002. 176 pàg. (***).

58.-Franquet Bernis, J.M; BORRÀS PAMIES, C. Variedades i mejora del arroz (Oryza sativa, L.). Ed. Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Tortosa, 2004. 464 pàg. (**).

59.-Franquet Bernis, J.M. Apunts i entremesos de la terra meva. Tortosa, 2009. 168 pàg. (*).
    
60.-García, F.; Nieto Serrano. Contabilidad y Censura de Cuentas en las Cooperativas. Estudios cooperativos, 1966. (**).
    
61.-Generalitat de Catalunya. Departament  d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Estadística i Informació Agrària. Estadístiques Agràries i pesqueres de Catalunya. ANYS 1990 i 1992. NOVAPRINT. Barcelona. 172 i 247 pàg. (**).

62.-Generalitat de Catalunya. Departament  d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Estadística i Informació  Agrària. Núm. 52. gener, 1992. NOVAPRINT. Barcelona, 1992. 76 pàg. (**).

63.-Generalitat de Catalunya. Departament  d'Agricultura, ramaderia i Pesca. Estadística i Informació Agrària. Any 1991. NOVAPRINT. Barcelona, 1992. 173 pàg. (**).

64.-Generalitat de Catalunya. Departament  d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Estadística i Informació Agrària. Núm. 57, 58, 59. juny-agost, 1992. NOVAPRINT. Barcelona, 1992. 105 pàg. (**).
 
65.-GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA. Estadística i Conjuntura Agrària. Núm.: 72 Barcelona. Setembre de 1993. 88 pàg. (**).

66.-GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA. Estadística i Conjuntura Agrària. Núm.: 84 Barcelona. Setembre de 1994. 106 pàg. (**).

67.-GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA. La renda agrària a Catalunya. Macromagnituds 1989-90-91. Barcelona, 1993. (**).

68.-GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES. Pla de desenvolupament equilibrat del Delta de l’Ebre. Barcelona, març de 1995. 60 pàg. (**).
   
69.-Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya. Cens Agrari 1989. Vol.I. Avanç de dades. Barcelona, 1989. 216 pàg. (**).
    
70.-Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya.  Anuari  estadístic  de  Catalunya,  1989. Barcelona, 1990. 768 pàg. (**).
    
71.-Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya. Anuari  estadístic  de  Catalunya, 1990. Barcelona, 1991. 761 pàg. (**).
    
72.-Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya. Anuari  estadístic  de  Catalunya, 1991. Barcelona, 1992. 697 pàg. (**).

73.-Generalitat de Catalunya. Revista de l'Associació Catalana de Municipis. La Generalitat regula els fons de millora per a la conservació dels boscos. Repro Disseny, S.A. Barcelona, desembre de 1992. p. 11. (**).

74.-GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA. Proposta de Pla Director de Política Agrària i Pesquera de Catalunya. Barcelona, maig de 1993. (**).

75.-Goldberg, S. Introduction to Difference Equations. New York, Wiley, 1958. (***).
    
76.-Goursat, E. A Course in Mathematical Analysis, vol. I. Boston, Ginn, 1904. (***).

77.-Grau, J.; Sorribes, J. et alii. L'economia del Baix Ebre (Vol.II. Els antecedents històrics). Caixa d'Estalvis de Catalunya, 1995. (**).

78.-Gros, J. Gestión de Explotaciones Agrarias. C.D.A. Ebro, 1968. (**).
    
79.-Hedges Timble, R. Administración de Empresas Agrícolas. Herrero, México, 1967. (**).
    
80.-Henderson, J.M.; Quandt, R.E. Teoría microeconómica. Ediciones Ariel. Esplugues del Llobregat (Barcelona), 1962. 334 pàg. (**).
    
81.-Herrero Alcón, A. Contabilidad para la Empresa Agraria (I).  Hermandad  Sindical  Nacional  de  Labradores y Ganaderos. 1969. (**).

82.-Herrero Alcón, A. Contabilidad para la Empresa Agraria (II).  Hermandad  Sindical  Nacional  de  Labradores y Ganaderos. 1970. (**).

83.-Hopkins, J.; Heady, E. Contabilidad y control de explotaciones agrícolas.  (Versió  espanyola  de  Fernando  Ruiz García). Ed. Reverté, 1964. (**).

84.-H.S.N.L.G. Orientaciones para ordenar la contabilidad de la Empresa Agraria. Hermandad Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos. Madrid, 1964. (**).

85.-HOUTHAKKER, H.S. The econometrics of family budgets. “Journal of the Statistical Society”. Sèrie A, part 1.1952. (**).

86.-HOUTHAKKER, H.S. An international comparison of houshold expenditure patterns, commemorating the centenary of Engel’s law. “Econométrica”, octubre de 1957. (***).

87.-HUTMACHER, R.B. et alt. Growth and yield responses of almond (Prunus amygdalus, L.) to trickle irrigation. “Irrigation Science 14”, pp. 117-126. (***).
    
88.-Instituto de Estudios Sindicales, Sociales y Cooperativos. Manual de la Empresa Agraria. Madrid, 1971. 1.602 pàg. (**).

89.-INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE (IACSI). Associació d’Empresaris Agraris i Joves Agricultors. Calendari del Pagès 1994. 232 pàg. (**).
    
90.-Institut d'Estadística de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Anuari estadístic de Catalunya 1989. Barcelona, 1990. (**).
    
91.-Institut d'Estadística de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Anuari estadístic de Catalunya 1990. Barcelona, 1991. (**).

92.-Institut d'Estadística de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Anuari estadístic de Catalunya 2010. Barcelona, 2010. (**).

93.-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Encuesta sobre presupuestos familiares (Marzo de 1958). Madrid, 1959. (**).

94.-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Encuesta sobre presupuestos familiares (Marzo 1964-65). Madrid, 1966. (**).
    
95.-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Censo Agrario de España 1989. Tarragona. Tomo IV. Resultados Comarcales y Municipales. Madrid, 1991. 139 pàg. (**).

96.-Instituto de Fomento Asociativo Agrario-IFA. Noticias Agrarias núm.: 45. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid, 1992. (**).
    
97.-Jeffrey, A.G. Contabilidad Agropecuaria. (Versió espanyola de F. Fernández González). Ed. Acribia, Saragossa, 1964. (**).

98.-Lamo de Espinosa, J. Tendencias en agroalimentación. "Comercialización Hortofrutícola". Almeria, agost-setembre, 1991. (**).
    
99.-Leno Valencia, J. La Contabilidad Agrícola. Ed. Aspa, 1968. (**).

100.-LENTIN, A.; RIVAUD, J. Éléments d’algèbre moderne. Ed. Librairie Vuibert. París, 1963. 334 pàg. (**).

101.-LÓBEZ URQUÍA, J.; CASA ARUTA, E. Estadística intermedia. Editorial Vicens-Vives. Barcelona, 1976. 334 pàg. (**).

102.-López de Sebastián, J. Reforma agraria y poder social. Guadiana de Publicaciones. Madrid, 1968. (**).
103.-Loring, J. Planificación Contable de la Empresa Agraria. I.C.E., 1969. (**).

104.-MADOZ, P. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Imprenta del Diccionario. Madrid, 1848-1850. (**).
    
105.-Maestre Alfonso, J. Problemática del desarrollo comunitario en España. “Revista de Estudios Agro-Sociales”. núm.: 61. Madrid, 1967. (**).

106.-MAINIÉ, P. Calcul Economique en Agriculture: application des programmes linéaires et des jeux. Ed. Dunod. París, 1965. (**).

107.-MALDONADO, A. El delta del Ebro. Estudio sedimentológico y estratigráfico. Tesi Doctoral. Universitat de Barcelona, 1972. (**).
    
108.-Martínez Lasheras, J.L. Programa de política agraria y planes de desarrollo. Ejercicios de Teoría Económica I. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Universidad Politécnica de Valencia. València, 1970. 183 pàg. (**).
    
109.-Martínez Lasheras, J.L. Ejercicios de Política Agraria. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Universidad Politécnica de Valencia. València, 1970. 113 pàg. (**).
    
110.-Massot Martí, A. Cap a una nova PAC. "Els pagesos",núm.: 59, 7/02/1993. Lleida. (**).
    
111.-Milne-Thompson, L.M. The calculus of Finite Differences, Londres, Macmillan, 1933. (***).

112.-Miravall i Dolç, R. Les torres de la regió marítima de l'Ebre (amb Josep Alavedra). Ed. Dertosa. Tortosa, 1980. 97 pàg. (*).
         
113.-MIRAVALL I DOLÇ, R. Entorn a Tortosa napoleònica. Col·lecció Dertosa. Tortosa, 1985. 237 pàg. (*).
    
114.-Miravall i Dolç, R. Anàlisi política de la monarquia hispànica (segle  XVII). Institut d'Estudis Tarraconenses "Ramon Beranguer IV". Tarragona, 1988. 155 pàg. (*).
    
115.-Miravall i Dolç, R. Tortosa, any zero. Cooperativa Gràfica Dertosense. Tortosa, 1988. 77 pàg. (*).
    
116.-MUSEU DEL MONTSIÀ. AMPOSTA.  Document Síntesis. Exposició: El Delta de l'Ebre. Memòria d'un medi, espai d'uns homes. Generalitat de Catalunya. Amposta, 1993. (*).

117.-Nadal Aimat, A. Productividad agraria. Organización Sindical. Curso de Formación Empresarial Agraria por correspondencia, 1965-66. (**).

118.-O’HEADY, E.; CANDLER, W. Linear Programming Methods. Iowa State College Press. Ames, 1958. (**).
    
119.-Osgood, W.F. Advanced Calculus, 3ª. ed. New York, Macmillan, 1935. (**).

120.-Perlis, S. Theory of Matrices. Cambridge, Mass., Addison-Wesley, 1952. (***).

121.-PUIG ADAM, P. Cálculo integral. Edit. Biblioteca Matemática. Madrid, 1970. 324 pàg. (pàg. 109 i ss.) (**).

122.-PULIDO SAN ROMÁN, A. Estadística y Técnicas de Investigación Social. Ed. ANAYA. Madrid, 1971. (**).
   
123.-QUEROL, E. Estudis sobre cultura literària a Tortosa a l’Edat Moderna. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 2006. (**).

124.-REMO LINDA. Perspectives de les Cooperatives Agràries Europees. AGRO-CULTURA, Núm.: 1, octubre 1990. Full Informatiu de FCAC. Barcelona, 1990. (**).

125-ROVIRA I GÓMEZ, S.J. La desamortització dels béns de l’Església a la província de Tarragona (1835-1845). Institut d’Estudis Tarraconenses “Ramon Berenguer IV”. Tarragona, 1979. (*).

126.-ROVIRA I GÓMEZ, S.J. La desamortització del Bienni Progressista a la província de Tarragona (1855-56). Institut d’Estudis Tarraconenses “Ramon Berenguer IV”. Tarragona, 1983. (*).

127.-ROVIRA I GÓMEZ, S.J. La desamortització de Madoz a la província de Tarragona (1859-1886). Publicacions de la Diputació. Tarragona, 1987. (*).

128.-Ruiz García, F. Gestión de explotaciones agrarias. Apuntes de la Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas. Madrid, 1965. (**).
    
129.-RUIZ GARCÍA, F. Contabilidad Agrícola. Apuntes de la Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas. Madrid, 1965. (**).
130.-Samuelson, P.A., Foundations of Economic Analysis. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1948. (***).

131.-SÁNCHEZ-LAFUENTE FERNÁNDEZ, J. Historia de la Estadística como ciencia en España (s. XIX). INE, Universidad de Málaga. Madrid, 1975. (**).

132.-Sanz Jarque, J.J. El nuevo colectivismo agrario. “Revista Alada”. Río de Janeiro, 1969. (**).
    
133.-Sanz Jarque, J.J. La funcionalidad de la propiedad de la tierra. Instituto de Estudios Sindicales, Sociales y Cooperativos. Madrid, 1969. (**).

134.-SERVICIO DE EXTENSIÓN AGRARIA (SEA). Gestión de explotaciones agrarias. 1979. (**).

135.-SHEPPERD, G.S. Agricultura Price Analysis. Iowa State University Press. (**).

136.-SPIEGEL M. R. Teoría y problemas de Estadística. Traduït per José Luís Gómez Espadas i Alberto Losada Villasante. Libros McGraw-Hill de México. México, 1969. 358 pàg. (**).
    
137.-Spiegel M. R. Teoría y problemas de Probabilidad y Estadística. Traduït per Jairo Osuna Suárez, Bogotá, Colombia. Libros McGraw-Hill. México, 1981. 372 pàg. (**).
    
138.-Tamames, R. Cuatro problemas de la economía española. Ed. Península. Madrid, 1965. (**).

139.-TOUs, J.; BATLLE, I. El algarrobo. Ed. Mundi-Prensa. Madrid, 1990. 105 pàg. (**).
    
140.-Trespalacios Gutiérrez, J.A. La transformación comercial de la distribución española. Setmanari "València-fruits", núm.: 1.594, 23/02/93. Valencia. (**).

141.-URBANO TERRÓN, P. Tratado de fitotecnia general. Ed. Mundi-Prensa. Madrid, 1992. 896 pàg. (**).

142.-VICENS VIVES, J. Els trastàmares (s. XV). Biografies Catalanes, Volum III. Ed. Vicens Vives. Barcelona, 1956 (reimprès al 1961 i 1969). (*).

143.-Vicente Barceló, L. Historia de la Naranja. Generalitat  Valenciana. Conselleria d'Agricultura. Valencia, 1991. (**).
144.-Vilavella, E. L'empresa familiar agrària. "La Drecera". Informatiu de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre-Associació Agrària Joves Agricultors (IACSI-ASAJA). Barcelona, juliol 1993. (**).

145.-Woods, F.S. Advanced calculus. Nova edició, Boston, Ginn, 1934. (**).

146.-YANG, W. Metodología de las investigaciones sobre administración rural. F.A.O., 1963-1965. (**).

147.-YATES, F. Sampling Methods for Censuses and Surveys. Hafner Publishing Company. Nova York, 1949. (**).

148.-YULE, U.G. Introducció a la Teoria de l’Estadística. (**).

149.-YULE-KENDALL. Introducción a la Estadística Matemática. Ed. Aguilar. Madrid, 1947. (**).