EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

EL SECTOR PRIMARI A LES TERRES DE L'EBRE

Josep Maria Franquet Bernis (CV)
UNED

2.2.4. Assecadora d’arròs-closca

2.2.4.1. Dades econòmiques

La producció estimada de l’assecador projectat ascendirà a 8.000 kg./hora, el que suposa una producció de 64 Tm. d’arròs-closca en una jornada de 8 hores i de 128 Tm. en una jornada de 16 hores.

La mà d’obra que farà falta per al correcte funcionament de la instal·lació projectada, es concreta en dos torns d’un obrer, a raó de 10’00 €/h., i ocupant la jornada de 2 x 8 = 16 hores.

La durada anual del treball, en relació a l’esmentat anteriorment, i amb les previsions de preparació anteriorment exposades, resultarà ser d’uns 20 dies.

La despesa de conservació i manteniment de la maquinària i instal·lacions auxiliars puja a una mitjana del 2% anual sobre el valor de la mateixa maquinària muntada, valor aquest que s’ha deduït de l’experiència acumulada en un bon nombre d’instal·lacions assecadores de similars característiques a la projectada.

2.2.4.2. Cost de l’operació d’assecatge

Realitzarem el present estudi tenint en compte la totalitat dels factors que intervenen en la fixació d’aquest cost, valorats a preus actuals. A saber:

 • Amortització d’obres civils i solars:

Immoble

Superfície (m2)

Preu (€/m2)

Cost (€)

Solar

350

10’00

3.500’00

Accessos

50

10’00

500’00

Obra civil

Segons pressupostos

Id.

129.039’53

TOTAL

133.039’53

Amortització en 30 anys =

 • Amortització de maquinària i instal·lacions:

Segons el corresponent pressupost d’execució material, amb un termini d’amortització de 15 anys i un valor residual o de rebuig del 10%.

Valor amortitzable = 496.028’62 x 0’90 = 446.425’76 €

 • Conservació i manteniment de la maquinària:

Serà el 2% del valor de la instal·lació completa, és a dir:

 • Assegurances, contribucions i impostos: 

Es considera l’1% sobre el valor total de les millores projectades, és a dir: 1% s/ 629.168’15 € = 6.291’68 €/any.

 • Renda de la terra:

Es considera el 4% sobre el valor dels solars, en concepte de cost d’oportunitat, amb la qual cosa resultarà:

4% s/ 4.000’00€ = 160’00 €/any.

 • Material administratiu i de neteja:

Es considera una mitjana de 1.000’00 €/any.

 • Direcció, gestió i administració:

Es consideraran, ja que aquestes despeses també es troben repartides per les restants seccions de l’empresa, de l’ordre de 1.000’00 €/any.

 • Imprevistos i varis:

Poden avaluar-se en un 3% dels anteriors costos, amb la qual cosa es tindrà: 3% s/. (7.184’13 + 39.285’47 + 9.920’57 + 6.291’68 + 160’00 + 1.000’00 + 1.000’00) = 3% s/ 64.841’85 = 1.945’26 €/any.

 • Despeses totals:

Per addició dels conceptes anteriors s’obté una quantitat total de:

64.841’85 + 1.945’26 = 66.787’11 €/any.

10. Despesa total diària:  

 • Considerant, com ja s’ha expressat, una duració anual de la campanya de 20 dies, es tindrà:

als que encara hi haurà que sumar els següents conceptes:

 • Salaris – dia:

Considerant dos torns de 8 hores per jornada, es tindrà:

16 h/dia x 10 €/h. = 160’00 €/dia.

 • Energia elèctrica:

A continuació es fa una estimació de la despesa previsible per aquests conceptes (enllumenat i força motriu). El resum de les potències elèctriques que resulten de les instal·lacions aquí projectades, és el següent:

*FORÇA MOTRIU: 147’75 CV = 108’75 Kwatt.
*RESTA DE FORÇA MOTRIU: = 8’85 Kwatt.

*ENLLUMENAT: Efectuant el recompte de punts de llum corresponents s’estima un total necessari de:

 • 10 focus lluminosos halògens a 140 W............................1.400 W.
 • 3 bàculs exteriors a 190 W...............................................   570 W.

                                                          
  Total........................ 1.970 W.  
             
, quantitat que resulta equivalent a 1’97 Kwatt.

*NECESSITATS TOTALS: Per addició dels conceptes anteriors, es té:

108’75 + 8’85 + 1’97 = 119’57 Kwatt.

          Considerant ara un coeficient de simultaneïtat1 del 70% per a l’enllumenat i del 60% per a la força motriu, es tindran els següents consums afegits i despeses anuals estimats de l’energia elèctrica a les instal·lacions projectades:

 • Enllumenat:

1’97 Kwatt x 0’80 x (220 dies x 2 h./dia) x 0’135 €/Kwatt.h. = ..... 93’61 €

 • Força motriu:

117’60 Kwatt x 0’60 x (20 dies x 16 h/dia) x 0’091 €/Kwatt.h. = 2.054’71 €
                                                                                             
Sumen................... 2.148’32 €
 

, que considerant el terme fix de potència, el lloguer dels equips de mesura i els impostos es pot incrementar prudencialment fins als 3.000’00 €. D’aquesta manera, tindríem una despesa diària, per aquest concepte, de:

 • Filtres, lubrificants i altres accessoris:

Es canvien un cop a l’any, amb la qual cosa això suposa:

 • Combustible (gas-oil):

65 Kg/h. x 16 h./dia

 • Sumant els conceptes anteriorment expressats, es té:

3.339’36 + 160’00 + 150’00 + 5’00 + 765’71 = 4.420’07 €/dia,
la qual cosa suposa un cost unitari d’assecatge de:

A aquest cost caldrà afegir la minva en pes que resultarà per al productor (pagès) en concepte de la rebaixa d’humitat i les impureses, que es poden estimar així (amb un 4’2% mitjà d’impureses):  

1.000 grs. bruts i humits x 0’958 = 958 grs. nets i humits
958 grs. nets i humits x 0’907 = 869 grs. nets i secs,

o sia, que per cada Kg. d’arròs humit i brut en resten comercialitzables 0’869 Kg. d’arròs sec i net, la qual cosa suposa un cost o minva de:

0’60 €/Kg. x (1’000 - 0’869) = 0’079 €/Kg.,

que afegits al cost estricte de l’operació d’assecatge a les instal·lacions projectades anteriorment calculat, suposa un cost total per al productor de:

0’035 + 0’079 = 0’114 €/Kg.

La diferència de cost unitari existent de: 0’114 - 0’102 = 0’012 €/Kg. a favor de la Cooperativa pot quedar compensada pels costos de transport de l’arròs paddy brut i humit des del centre de gravetat de la finca productora fins a les instal·lacions de la cooperativa o industrial, per la qual cosa cal considerar-los pràcticament iguals, tal com es pot comprovar al següent epígraf. No obstant això, l’assecatge efectuat a les instal·lacions pròpies pot aportar altres nombrosos avantatges de programació, autonomia i control que no és necessari especificar amb més detall.

Si es volgués, endemés, per part del productor arrossaire, aprofitar les seves instal·lacions per assecar l’arròs de tercers pagesos, tot lliurant-los en pes l’arròs sec i net resultant del procés, caldria considerar, per exemple, un benefici del 15%, amb la qual cosa resultaria un preu de màquila de:

0’035 x 1’15 » 0’04 €/Kg.

1 El coeficient de simultaneïtat permet rebaixar la potència màxima prevista perquè es considera que no tots els receptors estan en marxa a la vegada, ni tots els punts de consum de la instal·lació demanen, al mateix temps, la seva potència màxima.